Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Zasadnutia VNMES

Uznesenia prijaté procedúrou per rollam