Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Zasadnutia

Uznesenia prijaté procedúrou per rollam