Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Právne predpisy v menšinových jazykoch

Zverejnené právne normy v jazykoch národnostných menšín majú vo vzťahu k ekvivalentu v štátnom jazyku informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Treba však poukázať na to, že tieto preklady svojou jednotnou terminológiou zabezpečujú  základnú podmienku správneho informovania občanov o ich obsahu v ich materinskom jazyku a zabezpečujú ich autenticitu. Častou prekážkou je, že chýba jednotná odborná terminológia v menšinových jazykoch. Jednotná terminológia používaná v úradnom styku pomáha orgánom verejnej správy pri tvorbe dvojjazyčných formulárov a tlačív , ale pozitívne vplýva i na jazykové vybavenie príslušníkov menšín.
 
Právne predpisy nájdete na : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy-v-jazyku-narodnostnych-mensin