Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Ako podať podanie?

Domnievate sa, že Vaše jazykové práva v zmysle zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov boli porušené? Zašlite nám podnet.

Ako na to?

Podanie možno urobiť písomne, v listinnej alebo elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa zákona o e-Governmente, alebo ústne do zápisnice. Úrad ako správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa ním navrhuje. Podanie v elektronickej podobe podľa zákona o e-Governmente musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania podľa zákona o e-Governmente.

Podanie musí byť:

  • čitateľné
  • zrozumiteľné
  • musí byť z neho jednoznačné proti komu smeruje
  • musí byť z neho jednoznačné na aké nedostatky poukazuje
  • musí byť z neho jednoznačné čoho sa podávateľ domáha

Vaše podania zasielajte na adresu:

Úrad vlády SR

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

splnomocnenec_nm@vlada.gov.sk

Prešetrenie podnetov nie je podmienené dodržaním lehoty na vybavenie podnetov žiadnym všeobecne záväzným predpisom Slovenskej republiky alebo priamo aplikovateľným právnym aktom Európskej únie. Napriek tomu, ÚSVNM ročne prijíma veľké množstvo podnetov, pričom venuje náležitú pozornosť každému podnetu podľa ich urgencie, aktuálnosti, závažnosti a dostupnosti personálnych zdrojov.

Viac o ochrane jazykových práv príslušníkov národnostných menšín nájdete na tomto odkaze: Národnostné menšiny – ochrana jazykových práv príslušníkov národnostných menšín