Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Ochrana jazykových práv národnostných menšín

Ochrana jazykových práv národnostných menšín

O ochranu jazykových práv národnostných menšín v Slovenskej republike dbá Úrad vlády Slovenskej republiky, ktorý vo svojej právomoci podľa zákona o používaní jazykov národnostných menšín jednak poskytuje odbornú a metodickú pomoc orgánom verejnej správy a organizačným zložkám bezpečnostných a záchranných zborov pri vykonávaní zákona (§7a), a taktiež prejednáva správne delikty spáchané na úseku podpory používania jazykov národnostných menšín (§7b). Správneho deliktu na úseku podpory používania jazykov národnostných menšín sa môže dopustiť orgán verejnej správy (§7b ods. 1), právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (§7b ods. 2).

Ak úrad vlády zistí porušenie povinnosti, ktoré je správnym deliktom a ani po písomnom upozornení nedôjde v ním určenej lehote k náprave zistených nedostatkov, môže uložiť pokutu od 50 eur do 2 500 eur. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Pri ukladaní pokuty sa prihliadne na závažnosť správneho deliktu, jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na čas trvania a opakovanie protiprávneho konania. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa úrad vlády dozvedel o správnom delikte, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, kedy došlo k jeho spáchaniu.

Porušenie jazykových práv osôb patriacich k národnostnej menšine zmysle zákona o používaní jazykov národnostných menšín spočíva v nasledovných konaniach:

Správne delikty podľa §7b ods. 1 zákona o používaní jazykov národnostných menšín:

Správneho deliktu na úseku používania jazykov menšín sa dopustí orgán verejnej správy, ktorý v obci podľa § 2 ods. 1

1. neumožní občanovi Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny alebo ho o takejto možnosti neinformuje (§ 2 ods. 3),

2. na požiadanie občana Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, nevydá rovnopis rozhodnutia a rodný list, sobášny list alebo úmrtný list aj v jazyku menšiny (§ 2 ods. 4 a 5),

3. nezabezpečí svoje označenie na budove, v ktorej sídli, aj v jazyku menšiny (§ 2 ods. 6),

4. neposkytne na požiadanie úradný formulár vydaný v rozsahu jeho pôsobnosti aj v jazyku menšiny (§ 2 ods. 7),

5. nezabezpečí na svojom území označenie obce v jazyku menšiny vo svojej pôsobnosti v prípadoch ustanovených v § 4 ods. 1,

6. nezabezpečí uvedenie informácií, nápisov a oznamov vo svojej pôsobnosti podľa § 4 ods. 7 prvej vety,

7. nezabezpečí na požiadanie informácie o všeobecne záväzných právnych predpisoch aj v jazyku menšiny (§ 4 ods. 9),

8. neposkytne úradu vlády informácie a písomné podklady podľa § 7a ods. 3.

Správne delikty podľa §7b ods. 2 zákona o používaní jazykov národnostných menšiny:

Správneho deliktu na úseku používania jazykov menšín sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá neuvedie nápis alebo oznam podľa § 4 ods. 7 aj v jazyku menšiny, ak ide o nápis alebo oznam obsahujúci informáciu týkajúcu sa ohrozenia života, zdravia, majetku alebo bezpečnosti občanov Slovenskej republiky.

Ak sa domnievate, že Vaše jazykové práva boli porušené, zašlite nám podnet. Postup pri podávaní podnetov nájdete TU.  

Úrad vlády predkladá vláde Slovenskej republiky raz za dva roky správu o stave používania jazykov menšín na území Slovenskej republiky. K správe pred jej predložením zaujíma stanovisko Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Je to jedna z foriem účinnej ochrany jazykových práv menšín.