Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Štatút splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Tento štatút upravuje postavenie, zodpovednosť, pôsobnosť a úlohy splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny (ďalej len „splnomocnenec“), zásady činnosti, organizačné zabezpečenie jeho činnosti a vzťahy splnomocnenca k orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a iným subjektom.

Článok 2
Postavenie splnomocnenca

 1. Splnomocnenec má postavenie poradného orgánu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).1)
 2. Splnomocnenca vymenúva a odvoláva vláda na  návrh predsedu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „predseda vlády“).
 3. Splnomocnenec zodpovedá za svoju činnosť vláde.
 4. Splnomocnenec koordinuje svoju činnosť s vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky a s príslušnými ministrami.
 5. V rozsahu plnenia svojich úloh a v súvislosti s výkonom svojej funkcie, si splnomocnenec môže zriaďovať pracovné skupiny alebo komisie. Ich agendu, zloženie, úlohy, zásady činnosti, technické a organizačné zabezpečenie činnosti, ako aj práva a povinnosti členov, vymedzí splnomocnenec.
 6. Ak funkcia splnomocnenca nie je obsadená, až do jej obsadenia plní úlohy splnomocnenca osoba poverená vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky. Na osobu uvedenú v prvej vete sa vzťahujú ostatné ustanovenia tohto štatútu obdobne.

Článok 3
Pôsobnosť splnomocnenca

 1. Splnomocnenec plní úlohy v oblasti zachovania, rozvoja a podpory práv príslušníkov  národnostných menšín a realizuje systémové opatrenia na zlepšenie postavenia národnostných menšín.
 2. Splnomocnenec pri svojej činnosti najmä:
  1. dbá o presadzovanie a dodržiavanie vnútroštátnych a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín1a),
  2. pripravuje, navrhuje a realizuje v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“), ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy strednodobé a dlhodobé opatrenia v oblasti zachovania, rozvoja a podpory práv príslušníkov národnostných menšín,
  3. podporuje zachovanie, vyjadrenie, ochranu a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín,
  4. podporuje participáciu príslušníkov národnostných menšín na riešení vecí verejných,
  5. dbá o skvalitnenie výchovy a vzdelávania príslušníkov národnostných menšín.
 3. Návrhy, na ktorých realizáciu je potrebný súhlas vlády, predkladá splnomocnenec na rokovanie vlády prostredníctvom vedúceho úradu vlády.
 4. Splnomocnenec predkladá návrhy na rokovanie poradných orgánov vlády, ak si to vyžaduje povaha veci.

Článok 4
Hlavné úlohy splnomocnenca

 1. Splnomocnenec v rámci svojej pôsobnosti podľa čl. 3 ods. 2 písm. a) najmä:
  1. monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje dodržiavanie práv príslušníkov národnostných menšín orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a inými príslušnými subjektmi a raz za dva roky predkladá vláde správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka. Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín musí byť pred jej predložením vláde schválená Výborom pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,
  2. spolupodieľa sa na tvorbe správ  o plnení medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín,
  3. na požiadanie, alebo z vlastnej iniciatívy pripravuje stanoviská a návrhy k legislatívnym a nelegislatívnym opatreniam súvisiacim s postavením a právami príslušníkov národnostných menšín,
  4. poskytuje súčinnosť z vlastnej iniciatívy, alebo na požiadanie orgánom štátnej správy pri plnení verejných politík v súvislosti s postavením a právami príslušníkov národnostných menšín,
  5. poskytuje súčinnosť na požiadanie orgánom územnej samosprávy a iným príslušným subjektom pri plnení verejných politík v súvislosti s postavením a právami príslušníkov národnostných menšín,
  6. spolupracuje s medzinárodnými organizáciami v oblasti práv príslušníkov národnostných menšín.
 2. Splnomocnenec sa v rámci svojej pôsobnosti podľa čl. 3 ods. 2 písm. b) najmä spolupodieľa na tvorbe koncepčných materiálov súvisiacich s postavením a právami príslušníkov národnostných menšín.
 3. Splnomocnenec v rámci svojej pôsobnosti podľa čl. 3 ods. 2 písm. d) najmä:
  1. predsedá Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,
  2. vedie pravidelné konzultácie s príslušníkmi národnostných menšín a s organizáciami národnostných menšín,
  3. presadzuje posilnenie účasti príslušníkov národnostných menšín na riešení vecí verejných. 
 4. Splnomocnenec v rámci svojej pôsobnosti podľa čl. 3 ods. 2 písm. e) najmä:
  1. predkladá návrhy v rámci tvorby legislatívnych a nelegislatívnych opatrení súvisiacich s výchovou a vzdelávaním príslušníkov národnostných menšín,
  2. predkladá návrhy v súvislosti so skvalitnením výučby slovenského jazyka pre príslušníkov národnostných menšín.
 5. Splnomocnenec v rámci svojej pôsobnosti podľa čl. 3 ods. 2 písm. a) najmä predkladá návrhy v rámci tvorby legislatívnych a nelegislatívnych opatrení súvisiacich s používaním jazykov národnostných menšín.

Článok 5
Zásady činnosti splnomocnenca

 1. Splnomocnenec svoju činnosť vykonáva tak, aby nebola dotknutá právomoc a pôsobnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ich  zodpovednosť  za plnenie úloh.
 2. Splnomocnenec na požiadanie alebo z vlastného podnetu  informuje predsedu vlády, podpredsedov vlády, príslušného ministra, alebo vedúceho úradu vlády o riešení otázok vo svojej oblasti plnenia úloh.
 3. Splnomocnenec sa môže zúčastniť schôdze vlády, na ktorej sa prerokúvajú otázky, ktoré patria do jeho pôsobnosti za podmienok ustanovených rokovacím poriadkom vlády.
 4. Splnomocnenec je oprávnený v medziach plnenia svojich úloh žiadať informácie a stanoviská od orgánov štátnej správy, ako aj od organizácií a inštitúcií v ich zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a spolupracovať s nimi v rámci plnenia svojich úloh.
 5. Splnomocnenec sa pri výkone svojej funkcie riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

Článok 6
Vzťahy splnomocnenca k orgánom štátnej  správy, orgánom územnej samosprávy a iným subjektom

 1. Ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy poskytujú splnomocnencovi pomoc, potrebnú súčinnosť a informácie na plnenie jeho úloh uvedených v článku 4 tohto štatútu.
 2. Pri svojej činnosti využíva splnomocnenec informácie, stanoviská, podklady, rozbory a návrhy ústredných a miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, expertné a odborné dokumenty Európskej únie, domácich a zahraničných odborných inštitúcií.
 3. Splnomocnenec navrhuje a koordinuje a realizuje plnenie svojich úloh v súčinnosti s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a mimovládnymi organizáciami a inými subjektmi.
 4. Splnomocnenec v rámci svojej činnosti spolupracuje s poradnými orgánmi vlády.

Článok 7
Organizačné, administratívne a materiálno-technické zabezpečenie činnosti splnomocnenca

 1. Na zabezpečenie činnosti splnomocnenca sa na úrade vlády zriaďuje Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny (ďalej len „úrad“), ktorý je organizačne začlenený do organizačnej štruktúry úradu vlády.
 2. Vnútornú organizačnú štruktúru úradu, funkcie, činnosť a rozsah úloh jednotlivých organizačných zložiek určuje organizačný poriadok úradu, ktorý vydá vedúci úradu vlády Slovenskej republikyna návrh splnomocnenca.
 3. Zamestnanci úradu sú v štátnozamestnaneckom pomere2) alebo v pracovnoprávnom vzťahu3) k úradu vlády.
 4. Splnomocnenec alebo osoba poverená vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky riadi, usmerňuje a kontroluje činnosť úradu.
 5. Splnomocnenec realizuje politiku vlády v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín prostredníctvom úradu, v spolupráci s úradom vlády a príslušnými rezortmi.
 6. Výdavky spojené s plnením úloh splnomocnenca a úradu sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu. Návrh rozpočtu splnomocnenca sa predkladá ako súčasť návrhu rozpočtu rozpočtovej kapitoly úradu vlády. Splnomocnenec predkladá úradu vlády návrh rozpočtu odôvodňujúci finančné náklady potrebné na zabezpečenie činnosti splnomocnenca a jeho úradu v čase prípravy štátneho rozpočtu na nasledujúci rok.

Článok 8
Účinnosť štatútu 

 1. Tento štatút nadobúda účinnosť 14. júna 2012.
 2. Zmeny a doplnenia štatútu schvaľuje vláda na základe návrhu predsedu vlády.
 3. Dodatok č. 1 k tomuto štatútu nadobudol účinnosť 12. júna 2013.
 4. Dodatok č. 2 k tomuto štatútu nadobudol účinnosť 14. augusta 2013.
 5. Dodatok č. 3 k tomuto štatútu nadobudol účinnosť 19. marca 2014.
 6. Dodatok č. 4 k tomuto štatútu nadobudol účinnosť 1. januára 2018.

     

1)Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
1a) Napríklad zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 588/2001 Z. z.), Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 160/1998 Z. z.).
2)Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)Napríklad zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 


1) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
1a) Napríklad zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 588/2001 Z. z.), Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 160/1998 Z. z.).
2) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) Napríklad zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.