Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Kontakty

PhDr. László Bukovszky
splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny
Tel.: 02 / 209 25 165

Sekretariát Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Zoltán Kovács

vedúci sekretariátu
02 / 209 25 164, +421 918 407 223

Petra Beňušková

02 / 209 25 165

Odbor postavenia a práv národnostných menšín

Petra Palková

poverená riadením odboru
02 / 209 25 968

Andrea Brunnerová

02 / 209 25 261

Renáta Sándorová

02 / 209 25 672

Mgr. Radka Kováčová

02 / 209 25 133