Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Rámcový dohovor a Európska Charta

Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín

Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín je jedným najkomplexnejším dohovorom Rady Európy a jeho účelom je ochrana práv národnostných menšín. Slovenská republika  sa podpisom dohovoru v roku 1995 (pozri Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR 160/1998 Z. z.) zaviazala podporiť rovnosť osôb patriacich k národnostným menšinám vo všetkých oblastiach spoločenského života a umožniť ochraňovať a rozvíjať ich kultúru a identitu.

Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov

Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov je zmluva prijatá niektorými krajinami Rady Európy na ochranu historických regionálnych alebo menšinových jazykov Európy. Charta poskytuje štátom množstvo nástrojov ako ochraňovať a rozvíjať historické regionálne alebo menšinové jazyky. Slovenská republika pristúpila k Charte v roku 2001 (pozri Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR 588/2001 Z. z.).

Monitorovacie správy a iné dokumenty 

Správy o implementácii Rámcového dohovoru a Európskej charty menšinových jazykov za Slovenskú republiku nájdete TU.

The english version of the monitoring of the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities can be found here.
The European Charter for Regional or Minority Languages is also available in English. For more information click here.

Jazyková rozmanitosť Európy