Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Organizačný poriadok Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny

 v znení neskorších dodatkov

Čl. 1
Základné ustanovenia

 1. Organizačný poriadok Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny (ďalej len „organizačný poriadok“) je základným vnútorným organizačným predpisom Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny (ďalej len „úrad“), ktorý sa vydáva na základe čl. 7 ods. 2 štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny (ďalej len „štatút splnomocnenca“).
 2. Organizačný poriadok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, Organizačným poriadkom Úradu vlády Slovenskej republiky a  štatútom splnomocnenca upravuje postavenie úradu, jeho vnútornú organizačnú štruktúru a podrobnejšie vymedzuje rozsah úloh, vzájomné vzťahy organizačných útvarov a pracovné pozície úradu.

Čl. 2
Postavenie úradu

 1. Úrad je zriadený na základe štatútu splnomocnenca na zabezpečenie činnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny.
 2. Na čele úradu je splnomocnenec, alebo osoba poverená vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej spolu aj ako „splnomocnenec“) ktorý riadi, usmerňuje a kontroluje činnosť úradu.
 3. Úrad je organizačne začlenený do organizačnej štruktúry Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) podľa čl. 7 ods. 1 štatútu splnomocnenca. Zamestnanci úradu sú v štátnozamestnaneckom pomere alebo v pracovnoprávnom pomere k úradu vlády.

Čl. 3
Organizačné členenie a pôsobnosť úradu

 1. Úrad sa člení na:
  1. Sekretariát Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny (ďalej len „sekretariát“);
  2. Odbor postavenia a práv národnostných menšín.
 2. Sekretariát najmä:
  1. prijíma, rozdeľuje písomnosti a administratívne vybavuje korešpondenciu úradu;
  2. koordinuje program splnomocnenca;
  3. zabezpečuje administratívne materiálne a personálne záležitostí úradu;
  4. zabezpečuje komunikáciu splnomocnenca s médiami a spolupracuje s kanceláriou vedúceho úradu vlády a tlačovým a informačným odborom úradu vlády;
  5. zodpovedá za komplexnú prípravu domácich i zahraničných ciest splnomocnenca v spolupráci s odborom protokolu úradu vlády.
 3. Odbor postavenia a práv národnostných menšín najmä:
  1. monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje dodržiavanie práv príslušníkov národnostných menšín orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a inými príslušnými subjektmi a raz za dva roky pripravuje správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka;
  2. spolupodieľa sa na tvorbe správ o plnení medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín;
  3. vykonáva činnosti spojené s členstvom v Slovensko-maďarskej zmiešanej komisii pre záležitosti menšín a v Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisii pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru;
  4. zabezpečuje prípravu materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a zasadnutia poradných orgánov vlády Slovenskej republiky, na ktorých sa splnomocnenec zúčastňuje;
  5. pripravuje stanoviská a návrhy k legislatívnym a nelegislatívnym opatreniam súvisiacim s postavením a právami príslušníkov národnostných menšín;
  6. poskytuje v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi úradu vlády súčinnosť orgánom štátnej správy pri plnení verejných politík v súvislosti s postavením a právami príslušníkov národnostných menšín;
  7. poskytuje v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi úradu vlády súčinnosť na požiadanie orgánom územnej samosprávy a iným príslušným subjektom pri plnení verejných politík v súvislosti s postavením a právami príslušníkov národnostných menšín;
  8. spolupracuje s medzinárodnými organizáciami v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín;
  9. spolupodieľa sa na tvorbe koncepčných materiálov súvisiacich s postavením a právami príslušníkov národnostných menšín;
  10. odborne zabezpečuje participáciu národnostných menšín na riešení vecí, ktoré sa ich týkajú na celoštátnej úrovni, v tejto súvislosti plní úlohy sekretariátu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej len „výbor“) Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“), pripravuje odborné stanoviská a návrhy dokumentov súvisiacich s výborom a radou;
  11. zabezpečuje pravidelné konzultácie s príslušníkmi národnostných menšín a organizáciami národnostných menšín;
  12. pripravuje návrhy v rámci tvorby legislatívnych a nelegislatívnych opatrení súvisiacich s výchovou a vzdelávaním príslušníkov národnostných menšín;
  13. spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri skvalitňovaní výchovy a vzdelávania príslušníkov národnostných menšín a pri tvorbe súvisiacich legislatívnych a nelegislatívnych opatrení;
  14. pripravuje návrhy v súvislosti so skvalitnením výučby slovenského jazyka príslušníkov národnostných menšín;
  15. pripravuje v spolupráci s kanceláriou generálneho tajomníka služobného úradu návrhy v rámci tvorby legislatívnych a nelegislatívnych opatrení súvisiacich s používaním jazykov národnostných menšín;
  16. spolupracuje s kanceláriou generálneho tajomníka služobného úradu pri vybavovaní podaní podľa zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o používaní jazykov národnostných menšín“);
  17. spolupracuje s kanceláriou generálneho tajomníka služobného úradu pri poskytovaní odbornej a metodickej pomoci orgánom verejnej správy a organizačným zložkám bezpečnostných a záchranných zborov pri vykonávaní zákona o používaní jazykov národnostných menšín;
  18. pripravuje podklady a spolupracuje pri vypracovaní správy o stave používania jazykov menšín na území Slovenskej republiky v spolupráci s kanceláriou generálneho tajomníka služobného úradu, ktorú v súlade s § 7a ods. 2 zákona o používaní jazykov národnostných menšín predkladá vedúci úradu vlády na rokovanie vlády Slovenskej republiky raz za dva roky;
  19. zabezpečuje činnosť pracovných skupín alebo komisií zriadených splnomocnencom;
  20. pripravuje odborné stanoviská a vybavuje individuálne podania v súvislosti s postavením a právami príslušníkov národnostných menšín v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi úradu vlády.“.

Čl. 4
Účinnosť

Tento organizačný poriadok nadobúda  platnosť  dňom podpisu  vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky a účinnosť dňa 28. júna 2013.
Dodatok č. 1 k tomuto organizačnému poriadku nadobudol účinnosť dňa 1. apríla 2014.
Dodatok č. 2 k tomuto organizačnému poriadku je právne záväzný dňom 1. januára 2018.
Dodatok č. 3 k tomuto organizačnému poriadku je právne záväzný dňom 1. januára 2019.

Čl.5
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Organizačný poriadok Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny zo dňa 3. septembra 2012.
V Bratislave, dňa 31. októbra 2017                                                              
 
Igor Federič
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky