Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Update: Kandidáti pre uskutočnenie doplňujúceho volebného zhromaždenia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny pre židovskú národnostnú menšinu

László Bukovszky

splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny ako predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „výbor“) v zmysle čl. 4 ods. 7 Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej len „štatút výboru“)[1]       a čl. 2 Rokovacieho poriadku volebného zhromaždenia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rokovací poriadok“) vyhlasuje

 

V Ý Z V U

  • na registráciu kandidátov na náhradníka člena výboru;
  • na registráciu voliteľov organizácií preukázateľne sa angažujúcich v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry príslušníkov národnostných menšín (ďalej len „národnostné organizácie“), za účelom ich účasti na voľbe kandidáta[2]  na náhradníka člena výboru prostredníctvom doplňujúceho volebného zhromaždenia  (ďalej len „výzva“).
        

Nominácia a voľba kandidáta na 1 náhradníka člena výboru sa uskutoční pre židovskú národnostnú menšinu.

ZOZNAM KANDIDÁTOV A NÁRODNOSTNÝCH ORGANIZÁCII [PDF - 358,76 kB]

 

                                                                      

Prílohy:


[1] Štatút Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny je dostupný na: https://www.narodnostnemensiny.gov.sk//vybor-pre-narodnostne-mensiny-a-etnicke-skupiny/

[2] Kde sa v ustanoveniach tohto rokovacieho poriadku používa označenie funkcie v mužskom rode, primerane a podľa vhodnosti sa tým má na mysli aj označenie funkcie v ženskom rode.