Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Správa o stave používania jazykov národnostných menšín

Sumarizuje vnútroštátny legislatívny rámec používania jazykov národnostných menšín v Slovenskej republike, mapuje proces a výsledky implementácie medzinárodnoprávneho rámca ochrany menšinových jazykov v Slovenskej republike, ako aj aktuálny vývoj v oblasti inštitucionálneho zabezpečenia používania jazykov národnostných menšín v Slovenskej republike a plnenie povinností a uplatňovanie práv vyplývajúcich zo zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín.