Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín

Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín podľa čl. 4 ods. 1 písm. a) štatútu splnomocnenca vlády SR pre národnostnémenšiny. Sumarizuje doterajší vývoj v jednotlivých oblastiach dodržiavania práv príslušníkov národnostných menšín, pomenúva oblasti, v ktorých nastal progres, ako aj tie, v ktorých zatiaľ pretrvávajú rezervy či nedostatky.