Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia,bezpečnosti alebo majetku občanov

V zmysle zákona v tzv. menšinových obciach informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny. Správneho deliktu na úseku používania jazykov menšín sa dopustí orgán verejnej správy, právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá neuvedie nápis alebo oznam obsahujúci tieto informácie.

Usmernenie k aplikácii § 4 ods. 7 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny podľa bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 10/2019 z 9. januára 2019 k Správe o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2017 – 2018 zriadil medzirezortnú pracovnú skupinu na vypracovanie podkladov k aplikácii § 4 ods. 7 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov. Na základe podkladov pracovnej skupiny splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny vydal nasledovné usmernenie:

Ochrana spotrebiteľa-pre podnikateľské subjekty

Bezpečnosť pri práci

Bezpečnosť v cestnej premávke-pre orgánov cestnej premávky

Vybrané doplnkové dopravné tabule v menšinových jazykoch

Bezpečnosť v lekárenskej starostlivosti

Uvádzanie bezpečnostných označení v stavebníctve

Bezpečnostné označenia v jazykoch menšín

Nariadenie vlády SR č. 387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. Príloha č.2 nariadenia obsahuje trvalé značky na označenie zákazu, výstrahy, príkazu, na označenie núdzových východov, únikových ciest a na umiestnenie prostriedkov prvej pomoci s vysvetlujúcim textom.

Slovenská technická norma (STN) 01 8012-02 Bezpečnostné farby a značky; časť 2: Bezpečnostné značky a značky na ochranu zdravia

Norma obsahuje vzory bezpečnostných značiek ( zákazové, výstražné, príkazové, záchranné a požiarne) a vprílohe A odporúčané texty doplnkových štítov. Norma v roku 2013 bola zrušená, ale slúži metodickou pomôckou pre používanie menšinových jazykov pre texty doplnkových štítkov.

Odborná spolupráca