Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Kontakty

Úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti výboru plní Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny ako sekretariát výboru pod vedením tajomníčky rady. Vaše prípadné otázky, pripomienky alebo podnety adresujte na:

Tajomníčka Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Kristína Pekárová
kristina.pekarova@vlada.gov.sk

02/ 209 25 928