Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Závery zasadnutia VNMES: Voľba člena Dozornej komisie Kultminoru, financovanie vietnamskej národnostnej menšiny, rozprava k plánovaným zmenám v RTVS

Program prvého tohtoročného zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny bol pomerne bohatý.

Výbor na ňom, na podnet Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, prerokoval súbor informácií, ktorými boli informácia o odporúčaniach Vysokého komisára OBSE pre národnostné menšiny Kairata Abdrakhmanova o efektívnej participácii národnostných menšín v sociálnej a hospodárskej oblasti, informácia o odporúčaniach Výboru ministrov Rady Európy o aktívnej politickej účasti mládeže národnostných menšín, a napokon tiež informácia o aktuálnom priebehu 6. kola monitorovania implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín a Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v SR.

Na výbore bola taktiež otvorená téma financovania vietnamskej národnostnej menšiny, ako aj, vzhľadom na aktuálne politické dianie, téma plánovaných zmien v RTVS a to vo vzťahu k podobe, rozsahu a obsahu národnostného vysielania televízie a rozhlasu na Slovensku.

Výbor na svojom 52. zasadnutí prijal tiež súbor uznesení. Sú nimi uznesenie č. 240 k Informácii o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktorú výbor vzal na vedomie, ďalej uznesenie č. 241 k Voľbe člena Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktorým navrhol, za člena uvedenej komisie, pána Konráda Rigóa a zároveň poveril predsedu výboru tým, aby ministerke kultúry Slovenskej republiky predložil návrh na jeho vymenovanie. Ďalším uznesením, uznesením č. 242, výbor prerokoval a vzal na vedomie Informáciu o aktuálnom stave používania jazykov národnostných menšín a napokon, uznesením č. 243, prerokoval a vzal na vedomie Informáciu o posilnení kompetencií splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.