Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Závery z 53. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej len „výbor“) na 53. zasadnutí prerokoval v rámci programu celkovo 9 riadnych bodov a prijal 7 uznesení.

Výbor:

 • prerokoval Kontrolu plnenia uznesení výboru.

Výbor ďalej prerokoval a prijal nasledovné uznesenia:

 • uznesenie č. 244 týkajúce sa celého výboru k Informácii o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Uznesením č. 244 výbor prerokoval a zobral na vedomie Informáciu o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

 • uznesenie č. 245 týkajúce sa celého výboru k Informácii o výročných správach o činnosti národnostných múzeí na Slovensku za rok 2023.

Uznesením č. 245 výbor prerokoval a zobral na vedomie Informáciu o výročných správach o činnosti národnostných múzeí na Slovensku za rok 2023.

 

 • uznesenie č. 246 týkajúce sa celého výboru k Správe o aktuálnom stave národnostného vysielania RTVS.

Uznesením č. 246 výbor prerokoval a zobral na vedomie Správu o aktuálnom stave národnostného vysielania RTVS.

 

 • uznesenie č. 247 týkajúce sa celého výboru k Voľbe člena Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Uznesením č. 247 výbor:

 • navrhol za člena dozornej komisie Fondu na podporu Kultúry národnostných menšín pána Ľubomíra Kubičku;
 • poveril predsedu výboru predložiť ministerke kultúry Slovenskej republiky návrh na vymenovanie pána Ľubomíra Kubičku za člena dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

 • uznesenie č. 248 týkajúce sa celého výboru k Informácii o plnení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2021 – 2025.

Uznesením č. 248 výbor prerokoval a zobral na vedomie Informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2021 – 2025.

 

 • uznesenie č. 249 týkajúce sa celého výboru k Informácii zo 45. a 46. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Uznesením č. 249 výbor prerokoval a zobral na vedomie Informáciu zo 45. a 46. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Členovia výboru za rómsku národnostnú menšinu:

 • prerokovali návrh uznesenia týkajúci sa rómskej národnostnej menšiny k Informácii o zámere zriadiť rómsku národnostnú školu v obci Rakúsy.

 

Výbor v bode rôzne:

 • prerokoval na podnet Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR:

Informáciu o 4. kole Univerzálneho periodického hodnotenia Slovenskej republiky Radou OSN pre ľudské práva v Ženeve.

 • prerokoval na podnet splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, pána Horonya a člena rusínskej národnostnej menšiny, pána Medviďa, informáciu o transformácii Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny na Radu vlády pre národnostné menšiny.

 

Komora za národnostné menšiny výboru v bode rôzne prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

 • uznesenie č. 250 týkajúce sa komory za národnostné menšiny výboru k otvorenému listu Antona Hrnka adresovanému ministrovi školstva SR.

Uznesením č. 250 komora za národnostné menšiny výboru:

- odsúdila otvorený list Antona Hrnka ministrovi školstva SR v súvislosti s metodickým materiálom „Zoznámme sa, národnostné menšiny“, v ktorom autor listu dehonestuje prácu národnostných menšín a dezinterpretuje zámer autorov publikácie, ktorá má za úlohu oboznámiť žiakov s históriou a kultúrou národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky.

- vyjadrila podporu na ďalšie používanie publikácie, ktorú schválila komora národnostných menšín VNMES a ktorá reálne mapuje život a históriu národnostných menšín na Slovensku.

- odporučila pripraviť ďalšie podobné publikácie, metodické pomôcky pre posilnenie tolerancie a porozumenia.