Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Závery z 51. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej aj ako „výbor“) na 51. zasadnutí prerokoval v rámci programu celkovo 8 riadnych bodov.

 

Výbor prerokoval nasledovné body:

 

  • Bod týkajúci sa celého výboru ku Kontrole plnenia uznesení Výboru pre národnostné menšiny a etické skupiny

 

  • Bod týkajúci sa celého výboru k Informácii o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

  • Bod týkajúci sa celého výboru k Informácii o priebehu legislatívneho procesu k  novele zák. č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

  • Bod týkajúci sa celého výboru k Správe o aktuálnom stave národnostného vysielania RTVS

 

  • Bod týkajúci sa celého výboru k  Šiestej správe o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v SR.

 

  • Bod týkajúci sa celého výboru k Informácii o plnení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2021 – 2025.

 

  • Bod týkajúci sa celého výboru k Návrhu Hodnotiacej správy Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny o podpore kultúr národnostných menšín, o stave národnostného školstva a o používaní jazykov národnostných menšín za obdobie rokov 2021 – 2022.

 

  • Bod týkajúci sa celého výboru k Plánu činnosti Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny  Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.