Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Zasadnutie Koordinačnej rady na plnenie Akčného plánu ochrany osôb patriacich k národnostným menšinám

Hlavným cieľom  zasadnutia bolo nastavenie spolupráce Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny ako hlavného gestora s gestormi jednotlivých aktivít a opatrení vyplývajúcich z Akčného plánu. Splnomocnenec Bukovszky  od stretnutia očakával navrhnutie postupov jeho plnenia a tiež chcel upriamiť pozornosť jednotlivých gestorov Akčného plánu na konkrétne ciele a aktivity, za účelom ich premietnutia do budúcich stratégií, koncepcií a plánov.

Akčný plán bol schválený vládou 25. augusta 2021. Gestori jednotlivých aktivít a opatrení akčného plánu sú rezorty a inštitúcie, ktoré sú zastúpené v Koordinačnej rade: Ministerstvo kultúry SR; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; Ministerstvo vnútra SR; Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR; Úrad vlády SR; Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny; Štatistický úrad SR a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Akčný plán nadväzuje na úlohy predchádzajúceho akčného plánu a zároveň reflektuje aktuálne stanovené úlohy v predmetných oblastiach.

Akčný plán pozostáva zo 6 operačných cieľov a 34 aktivít/opatrení, ktoré sa týkajú oblasti kultúry, jazyka, školstva, participačných mechanizmov, legislatívneho a inštitucionálneho zabezpečenia národnostných menšín a národnostnej identity.

Členovia koordinačnej rady informovali o pripravovaných alebo prebiehajúcich aktivitách, ktoré vychádzajú zo stanovených cieľov v rámci Akčného plánu.  Zúčastnení sa zhodli, že materiál stanovuje reálne a konkrétne ciele, ktoré sú nevyhnutné pri presadzovaní menšinovej politiky.