Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Výzva splnomocnenca Bukovszkeho k novým samosprávam

Na základe výsledkov posledných volieb sa počas nasledujúcich týždňov budú postupne kreovať nové orgány miest, obcí a vyšších územných celkov. Na Slovensku je cca 800 obcí a 6 žúp v ktorých príslušníci národnostných menšín majú dominantné alebo značné zastúpenie. Väčšina týchto obcí sa nachádza v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Ochrana práv národnostných menšín, ako aj zachovanie a rozvoj ich identity majú byť garantované na všetkých úrovniach verejnej správy,  v obciach i župách.

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky dáva do pozornosti novozvoleným zástupcom miestnych a regionálnych samospráv, že v zmysle platnej legislatívy - zákon č. 369/1999 o obecnom zradení, ako aj zákon č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov – je podľa potreby možnosť zriadiť rôzne komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecných/mestských a župných zastupiteľstiev. Ide napr. o komisie, ktoré budú koordinovať prácu samosprávy s potrebami príslušníkov národnostných menšín.

Splnomocnenec apeluje hlavne na tie obecné a župné samosprávy, na území ktorých sú príslušníci národnostných menšín v značnom počte alebo historicky zastúpení, aby zriadili komisie na ochranu práv menšín. „Považujem za potrebné, aby demokraticky volené orgány samospráv poslali pozitívny signál, že im nie je ľahostajná otázka podpory a rozvoja identity svojich menšinových obyvateľov. Navrhujem zriadenie komisií, ktoré by napomáhali v oblasti menšinového školstva, kultúry a pri aplikácii jazykových práv menšín na miestnej a regionálnej úrovni. Komisie by sa mali vyjadrovať a dávať stanoviská k návrhom všeobecne záväzných nariadení obce a župy, ako aj k opatreniam nelegislatívnej povahy, ktoré môžu mať dosah na ochranu alebo dodržiavanie práv národnostných menšín, prijímať stanoviská a navrhovať opatrenia za účelom rozvoja identity príslušníkov národnostných menšín na miestnej a regionálnej úrovni. Širšiu participáciu zástupcov menšín pri riešení vecí, ktoré sa ich týkajú považujem aj za naplnenie ich ústavných práv. Nazdávam sa, že za ostatné obdobie sa Slovensko stalo otvorenejšie a tolerantnejšie k potrebám menšín, a preto verím, že tento môj návrh bude mať potrebný ohlas.“ –  uviedol László Bukovszky.    

Navrhovaný pracovný rámec pre komisie: Pracovná náplň [JPG - 188,28 kB]

 

(Foto:ilustračná, život.sk)