Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

VÝZVA na registráciu pre uskutočnenie doplňujúceho volebného zhromaždenia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny pre vietnamskú a rusínsku národnostnú menšinu

László Bukovszky

splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny ako predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „výbor“) v zmysle čl. 4 ods. 7 Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej len „štatút výboru“)       a čl. 2 ods. 3 Rokovacieho poriadku volebného zhromaždenia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rokovací poriadok“) vyhlasuje

 

V Ý Z V U

  • na registráciu kandidátnych listín organizácií preukázateľne sa angažujúcich v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry príslušníkov národnostných menšín (ďalej len „národnostné organizácie“) za účelom nominovania kandidátov[1] na členov výboru a náhradníkov členov výboru za vietnamskú národnostnú menšinu a rusínsku národnostnú menšinu prostredníctvom volebného zhromaždenia podľa čl. 4 ods. 7 Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej len „štatút výboru“);
  • na registráciu národnostných organizácií, za účelom ich účasti na volebnom zhromaždení, na ktorom sa budú voliť kandidáti na členov výboru a náhradníkov členov výboru za vietnamskú národnostnú menšinu a za rusínsku národnostnú menšinu.

 

Nominácia a voľba kandidátov na členov výboru a náhradníkov členov výboru s hlasovacím právom sa uskutoční pre vietnamskú národnostnú menšinu (1 člen výboru a 1 náhradník člena výboru) a pre rusínsku národnostnú menšinu (1 člen výboru a 1 náhradník člena výboru).

 

Členom výboru môže byť len občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý je bezúhonný.

Čl. 1

Podmienky registrácie a nominácie kandidátov na náhradníkov členov výboru za vietnamskú národnostnú menšinu a za rusínsku národnostnú menšinu

 

  1. Podmienky registrácie a nominácie kandidátov na členov výboru a náhradníkov členov výboru za vietnamskú národnostnú menšinu a za rusínsku národnostnú menšinu a priebeh volebného zhromaždenia podrobne upravuje rokovací poriadok, ktorý je dostupný na webovom sídle Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny (ďalej len „úrad splnomocnenca“):

https://www.narodnostnemensiny.vlada.gov.sk/vybor-pre-narodnostne-mensiny-a-etnicke-skupiny/dokumenty-vnmes/.

  1. Registrácia sa vykonáva prostredníctvom registračnej listiny, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.

 Registračnú listinu je potrebné vyplniť, podpísať a spolu so všetkými povinnými prílohami doručiť sekretariátu výboru najneskôr do 17. októbra 2023 vrátane.

Zoznam povinných príloh k registračnej listine podľa čl. 4 ods. 3 rokovacieho poriadku:

a) kópia stanov alebo ekvivalentného dokumentu národnostnej organizácie;

b) vlastnoručne podpísaný súhlas voliteľa so spracovaním osobných údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 tejto výzvy.

Registračnú listinu je možné doručiť:

- elektronicky na emailovú adresu: andrea.brunnerova@vlada.gov.sk;

- osobne v sídle sekretariátu výboru;    

- poštou na adresu sekretariátu výboru: Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava.

V prípade osobného doručenia alebo doručenia poštou je rozhodujúci dátum doručenia vyznačený na obálke.

3) Národnostné organizácie nominujú svojich kandidátov na členov výboru a náhradníkov členov výboru za vietnamskú národnostnú menšinu a za rusínsku národnostnú menšinu prostredníctvom kandidátnej listiny, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3 tejto výzvy. Kandidátnu listinu je potrebné vyplniť, podpísať a spolu so všetkými povinnými prílohami doručiť sekretariátu výboru najneskôr do 17. októbra 2023 vrátane.

Zoznam povinných príloh ku kandidátnej listine podľa čl. 5 ods. 5 rokovacieho poriadku:

a)  kópia stanov alebo ekvivalentného dokumentu národnostnej organizácie;

b) vlastnoručne podpísané tlačivo vyhlásení a súhlasov kandidáta na člena výboru a náhradníka člena výboru, ktoré je uvedené v prílohe č. 4 tejto výzvy obsahujúce:

       - súhlas kandidáta na člena výboru a náhradníka člena výboru so zverejnením jeho mena a priezviska a s uvedením národnostnej menšiny, za ktorú kandiduje;

- súhlas kandidáta na člena výboru a náhradníka člena výboru so spracovaním osobných údajov;

- vyhlásenie kandidáta na člena výboru a náhradníka člena výboru, že súhlasí so svojou kandidatúrou;

- čestné vyhlásenie kandidáta na člena výboru a náhradníka člena výboru, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu;

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti kandidáta na člena výboru a náhradníka člena;

c)  štruktúrovaný životopis kandidáta na člena výboru a náhradníka člena výboru.

Kandidátnu listinu je možné doručiť:

- elektronicky na emailovú adresu: andrea.brunnerova@vlada.gov.sk;

- osobne v sídle sekretariátu výboru;    

- poštou na adresu sekretariátu výboru: Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava.

V prípade osobného doručenia alebo doručenia poštou je rozhodujúci dátum doručenia vyznačený na obálke.

Kontaktné osoby:

Mgr. Andrea Brunnerová; tel. č.: 02/209 25 261;

Mgr. Renáta Sándorová; tel. č.: 02/209 25 672;

Mgr. Radka Kováčová; tel. č.: 02/209 25 133.

 

4) Na registračné a kandidátne listiny, ktoré budú doručené na uvedenú emailovú adresu po termíne stanovenom v čl. 1 tejto výzvy, sa nebude prihliadať.

 

Čl. 2

Čas a miesto konania doplňujúceho volebného zhromaždenia

  1. Doplňujúce volebné zhromaždenie pre vietnamskú národnostnú menšinu a rusínsku národnostnú menšinu sa za účasti voliteľov zaregistrovaných národnostných organizácií uskutoční 23. októbra 2023 od 10.30 hod. do 12.30 hod. v priestoroch úradu splnomocnenca (Námestie 1. mája 18; Bratislava; budova Park One; v zasadacej miestnosti na 5. poschodí; http://www.parkone.sk/).
  2. O výsledkoch sčítania hlasov na hlasovacích lístkoch sa spíše notárska zápisnica. Výsledky volieb zverejňuje sekretariát výboru do 5 dní od uskutočnenia doplňujúceho volebného zhromaždenia na webovom sídle úradu splnomocnenca.

 

V Bratislave 4. októbra 2023

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                   László Bukovszky                      

                                                                                                                                                                                                  splnomocnenec vlády Slovenskej republiky

                                                                                                                                                    pre národnostné menšiny

                                                                                                                                                                                 predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Prílohy k výzve:

- príloha č. 1:  Registračná listina pre voľbu člena a náhradníka člena Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny; [DOCX - 14.70 kB]

                       - príloha č. 2:  Súhlas voliteľa so spracúvaním osobných údajov [DOCX - 14.17 kB];

- príloha č. 3:  Kandidátna listina pre voľbu člena a náhradníka člena Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny [DOCX - 14.92 kB];

                      - príloha č. 4: Vzor vyhlásení a súhlasov kandidáta na člena a náhradníka člena Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny [DOCX - 15.33 kB].

Rokovací poriadok volebného zhromaždenia [PDF - 502.01 kB] VNMES

Často kladené otázky [PDF - 204.67 kB]


[1] Kde sa v ustanoveniach tohto rokovacieho poriadku používa označenie funkcie v mužskom rode, primerane a podľa vhodnosti sa tým má na mysli aj označenie funkcie v ženskom rode.