Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Výzva na poskytnutie súčinnosti pri príprave Správy o stave používania jazykov národnostných menšín

Úrad vlády Slovenskej republiky Vás prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v súlade s § 7a ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov žiada o súčinnosť pri zisťovaní stavu používania jazykov národnostných menšín pre účely prípravy Správy o stave používania jazykov menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2021 ˗ 2022, ktorá je predkladaná vláde Slovenskej republiky. V tejto súvislosti Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny žiada o poskytnutie odpovedí na otázky, ktoré sú uvedené vo forme dotazníkov pre orgány územnej samosprávy tu.

Vyplnené a podpísané dotazníky je treba odoslať v lehote do 31. júla 2022 e-mailom vo formáte PDF na adresu: dotaznik2022@vlada.gov.sk .

Súčasne si dovoľujeme upozorniť, že povinný subjekt sa v prípade neposkytnutia informácií v zmysle § 7 b písm. h) zákona č. 184/1999 Z. z. dopúšťa správneho deliktu na úseku používania jazykov menšín.

Vopred ďakujeme za konštruktívny prístup a spoluprácu.

 

Dotazník pre orgány územnej samosprávy (obce) o používaní jazykov národnostných menšín [DOCX - 58,61 kB]

 

 

Dotazník pre právnické osoby zriadené územnou samosprávou o používaní jazykov národnostných menšín [DOCX - 39,72 kB]