Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

„Vodičák“ môžete získať aj v menšinovom jazyku. Na portáli Slov-lex sú zverejnené potrebné predpisy

Od 1. apríla 2023 sa teoretická skúška, ako časť skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel, vykonáva celkom novým spôsobom, a to elektronicky skúšobným testom. Uvedené elektronické testy pripravilo Ministerstvo vnútra SR aj v maďarskom jazyku. Aj z tohto dôvodu bolo potrebné sprístupniť príslušné zákony aj v menšinovom jazyku. Úrad splnomocnenca pre národnostné menšiny v spolupráci s občianskym združením Pro Civis zabezpečili preklad Zákona o cestnej premávke (zák. č. 8/2009 Z. z.) a Vyhlášky o dopravnom značení (Vyhl. MV SR č. 30/2020 Z. z. ) do maďarského jazyka a  dal ich zverejniť na portáli Slov-lex. Preložením spomínaných právnych predpisov sa počet zverejnených zákonov v maďarskom jazyku v Slov-lexe zvýšil na dvadsať. 

Praktická skúška spôsobilosti na vedenie motorového vozidla sa bežne vykonáva aj v maďarskom jazyku, preto splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky požiadal kompetentné orgány – Ministerstvo vnútra SR – Policajné Prezídium SR -, aby sa prechodom z papierovej formy testov na elektronickú zachovala doterajšia možnosť vykonania teoretickej skúšky aj v menšinovom jazyku. Ku kvalitnej príprave záujemcov o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti sú už k dispozícii aj preklady príslušných právnych predpisov. Splnomocnenec vlády v zmysle záverov vyplývajúcich zo zasadnutí Slovensko-maďarskej medzivládnej zmiešanej komisie pre menšiny pravidelne komunikuje s občianskym združením Pro Civis, ktoré sa venuje aj prekladom právnych noriem. Táto spolupráca bola preto samozrejmosťou. „Našou úlohou je vo všetkých oblastiach podporovať a presadzovať menšinové jazykové práva. Veľkou výzvou je, aby dosiahnuté úspechy pri prechode na elektronickú komunikáciu štátnej správy nevymizli. V tomto prípade sa to podarilo. A nebolo to o peniazoch, ale len o ochote a otvorenosti dotknutých strán“ vyzdvihol Bukovszky. 

„Je potešujúce, keď vidíme konkrétne výsledky spolupráce medzi splnomocnencom vlády a našim občianskym združením. To, že sa podarilo zabezpečiť možnosť vykonania teoretickej skúšky v menšinových jazykoch je aj odpoveďou na prosbu prevádzkovateľov autoškôl“ – vyjadril sa Péter Őry, predseda OZ Pro Civis.

Preklady nájdete na : https://www.slov-lex.sk/madarsky-jazyk