Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Vláda schválila Správu o stave používania jazykov národnostných menšín

Vláda na svojom poslednom zasadnutí v roku 2022 schválila Správu o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2021 až 2022 a zaviazala Úrad vlády SR pripraviť návrh na finančný podporný mechanizmus na kompenzáciu výdavkov vzniknutých v súvislosti s plnením z neho vyplývajúcich povinností. Splnomocnenec Bukovszky sa už dlhodobo snaží presadiť finančnú kompenzáciu pre obce, ktoré musia vo vlastnej réžii zabezpečiť dvojjazyčnú komunikáciu.

Vláda vo svojom uznesení požaduje aktualizovať a vydať metodické usmernenia Úradu vlády Slovenskej republiky k zákonu č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín, zvýšiť úroveň existujúceho kompetenčného vzdelávania zameraného na zlepšenie úrovne ovládania jazyka národnostných menšín pre skupinu štátnych zamestnancov a odstrániť nedostatky.

Správa bola vypracovaná s cieľom poskytnutia aktuálnych informácií o používaní jazykov národnostných menšín za obdobie rokov 2021 – 2022. Materiál nadväzujúc na predchádzajúce správy mapuje vnútroštátny legislatívny rámec používania jazykov národnostných menšín v Slovenskej republike, sumarizuje proces a výsledky implementácie medzinárodnoprávneho rámca používania menšinových jazykov, ako aj aktuálny vývoj v oblasti inštitucionálneho zabezpečenia používania jazykov národnostných menšín. Po prvýkrát sa však správa zamerala aj na ďalšie subjekty – okresné súdy a okresné prokuratúry – ktorým zákon č. 184/1999 Z. z. neukladá povinnosti priamo, avšak bežný občan s nimi prichádza do kontaktu.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že v oblastiach, pri ktorých je dodržanie jazykových práv povinné a ich nedodržanie je správnym deliktom, mohlo dôjsť k pochybeniam celkovo v 793 prípadoch (v roku 2020 to bolo 781, v roku 2018 to bolo 1 267 a v roku 2016 to bolo 1 712 prípadov). V súvislosti s uvedeným číslom je však potrebné poukázať na skutočnosť, že v tomto roku zaznamenal úrad splnomocnenca oveľa väčšiu návratnosť vyplnených dotazníkov ako v minulom prieskume.

 Správa o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2021 – 2022 [PDF - 2.11 MB]