Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Vláda schválila správu o postavení národnostných menšín

Vláda na dnešnom zasadnutí schválila Správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2021 – 2022, ktorú pripravil splnomocnenec pre menšiny László Bukovszky.

Správa mapuje postavenie a práva príslušníkov národnostných menšín a je už ôsmou v poradí. Ambíciou správy je sumarizovať aktuálny stav v jednotlivých oblastiach dodržiavania práv príslušníkov národnostných menšín a súčasne analyzovať oblasti, v ktorých nastal pokrok, ako aj tie oblasti, ktoré naďalej zostávajú výzvami. Správa bola vypracovaná aj na základe podkladov od vecne príslušných orgánov štátnej správy a inštitúcií. Na základe analýzy dostupných informácií a údajov splnomocnenec Bukovszky vyvodil niekoľko záverov a naformuloval odporúčania, ktoré majú posilniť postavenie národnostných menšín. Bukovszky okrem iného za prioritu považuje prijatie komplexného zákona o postavení národnostných menšín, zvýšenie participácie národnostných menšín na úrovni samosprávnych krajov a prijatie opatrení na zvýšenie efektivity fungovania Kultminoru.

Splnomocnenec v správe opätovne upozornil na skutočnosť, že pri dôslednom dodržiavaní menšinového jazykového zákona vznikajú samosprávam náklady, ktoré nie sú kompenzované. Považuje za nevyhnutné, aby pre orgány územnej samosprávy bola zabezpečená finančná podpora na krytie nákladov spojených s plnením povinností.

„Veľkou výzvou naďalej zostáva uplatnenie jazykových práv v rámci digitalizácie verejnej správy, v oblasti dopravného značenia, ako aj v súkromnom sektore. Preto považujem za nevyhnutné, aby sa zvýšila metodická a odborná činnosť v spomenutých oblastiach. Používanie jazykov menšín musí byť samozrejmosťou  vo verejnej správe. Zatiaľ tam ešte nie sme, ale systematicky upozorňujem na nedostatky, a preto očakávam, že v nasledujúcej správe budeme môcť konštatovať ďalší pokrok“, uviedol Bukovszky.