Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Úrad splnomocnenca sa zúčastnil na implementačnej schôdzky OBSE k ľudskej dimenzii

V rámci pravidelnej implementačnej schôdzky OBSE k ľudskej dimenzii vo Varšave prebehli diskusie na tému ochrana práv národnostných menšín vrátane tém týkajúcich sa tolerancie a diskriminácie. Diskusie účastníckych štátov a mimovládnych organizácií boli poznačené aktuálnou situáciou na Ukrajine a v ďalších postsovieckých krajinách v Južnom Kaukaze. Za SR sa schôdze zúčastnili zástupcovia  Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a zástupca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - OĽPR. Slovensko v týchto diskusiách bolo spomínané 2-krát v súvislosti s diskrimináciou ( násilné vysťahovanie Rómov z Košíc), pričom bolo ako pozitívny príklad z praxe vyzdvihnuté ospravedlnenie vlády SR v súvislosti s policajným zásahom v Moldave nad Bodvou. Následne došlo medzi členskými štátmi a mimovládnymi organizáciami k výmene informácií súvisiacich s dotknutými témami. Okrem hlavného programu sa uskutočnili vedľajšie podujatia a jedna z nich bola pod záštitou Vysokého komisára OBSE  pre národnostné menšiny. Za okrúhlym stolom sa diskutovalo na tému efektívnej integrácie a participácie národnostných menšín ako stratégia prevencie konfliktov.