Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Uplatnenie jazykových práv menšín napreduje

Vláda SR dnes schválila koncepciu Centra právnej pomoci na roky 2022 - 2024. Centrum poskytuje právnu pomoc občanom, ktorí pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžu využívať iné právne služby. Jeho prioritou je, aby klienti dostávali kvalitnú a efektívnu právnu pomoc, a aby ich materiálna núdza nebola prekážkou prístupu k spravodlivosti.

Poslaním Centra je poskytnúť občanom odborné informácie o svojich možnostiach a právnu pomoc  a poradenstvo napr. v občianskoprávnych veciach, v rodinnoprávnych veciach, v pracovnoprávnych veciach, či v konaní o oddlžení fyzických osôb, a to v 15 kanceláriách po celom Slovensku a v 44 konzultačných pracoviskách. Aby Centrum vedelo zvýšiť dostupnosť a efektivitu svojich služieb aj smerom k príslušníkom národnostných menšín, potrebuje mať také personálne kapacity, ktoré ovládajú aj menšinové jazyky. Taktiež je potrebné, aby aj materiály informačného charakteru boli prístupné v menšinových jazykoch. V rámci legislatívneho procesu sa nám podarilo formou zásadnej pripomienky presadiť tie požiadavky, ktoré zvyšujú jazykový komfort a právnu ochranu príslušníkov menšín. Na ich plnení bude úrad splnomocnenca v budúcnosti participovať – vyzdvihol splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky.