Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Stretnutie so splnomocnenkyňou vlády ČR pre ľudské práva

Splnomocnenec László Bukovszky uskutočnil stretnutie so splnomocnenkyňou pre ľudské práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou, ktorá  nedávno bola vymenovaná do tejto pozície a už nadobudla prvé skúsenosti pri ochrane práv národnostných menšín. Bukovszky pri stretnutí skonštatoval, napriek tomu, že menšinové témy sú na Slovensku oveľa viditeľnejšie, postavenie splnomocnenkyne Kláry Šimáčkovej Laurenčíkovej je v mnohých oblastiach silnejšie ako postavenie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a môžu byť inšpiratívne aj pre Slovensko. Prvoradý cieľom stretnutia boli výmena skúseností a pohľad na legislatívne zázemie pri ochrane práv národnostných menšín. Okrem toho partneri sa oboznámili sa s pozitívnymi a negatívnymi skúsenosťami pri presadzovaní práv národnostných menšín, bojom proti diskriminácie a nadviazali užšiu spoluprácu medzi úradmi splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a úradom splnomocnenkyne vlády ČR pre ľudské práva.