Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Stretnutie s generálnym riaditeľom ÚPSVaR

Používanie menšinového jazyka v úradnom styku je ústavným právom občana. Splnomocnenec Horony považuje za mimoriadne dôležité  presadenie dvojjazyčnosti najmä v oblastiach týkajúcich sa práce, sociálnych a rodinných záležitostí, ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu života občanov, často v ťažkých a kritických životných situáciách.

V minulosti už úrady práce urobili pozitívne kroky na zabezpečenie používania menšinových jazykov. Splnomocnenec Horony  sa na  stretnutí s generálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Petrom Ormandym  zhodli na posilnení spolupráce s cieľom zabezpečenia dvojjazyčnej komunikácie, ktorá plne zodpovedá zákonným povinnostiam. Dohodli sa, že úrad splnomocnenca bude pomáhať pri príprave jazykových verzií všetkých tlačív, rozhodnutí a informácií používaných pri komunikácii s klientmi, ako aj poskytovať podrobné usmernenia pri zobrazovaní nápisov a informácií v menšinových jazykoch. V priebehu budúceho roka chce splnomocnenec Horony dosiahnuť citeľné zlepšenie stavu používania menšinových jazykov na úradoch práce.