Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec vlády chce odstrániť prekážky v používaní menšinových jazykov na železniciach

O používaní jazykov národnostných menšín v železničnej doprave a odstránení rozporov rokoval dnes splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László A. Nagy s generálnym riaditeľom sekcie železničnej dopravy a dráh Jiřím Kubíčkom a so zástupcami Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Železníc Slovenskej republiky. Účastníci stretnutia sa dohodli na ďalšom postupe, ktorý bude smerovať k odstráneniu právnych a iných prekážok uvádzania označení železničných staníc a zastávok v jazykoch národnostných menšín na jazykovo zmiešaných územiach Slovenska. Prípravou návrhov legislatívnych a iných opatrení sa bude zaoberať pracovná skupina za účasti odborníkov z ministerstva, ŽSR a úradu splnomocnenca. Pripravované návrhy chce úrad splnomocnenca v nasledujúcich týždňoch konzultovať aj s príslušníkmi národnostných menšín.