Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec Bukovszky vyzval obce na odstránenie nedostatkov

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, László Bukovszky, na základe výsledkov Správy o používaní jazykov národnostných menšín za obdobie rokov 2021-2022, ktorá bola schválená vládou 29. decembra 2022, vyzval listom menšinové obce na odstránenie nedostatkov v oblasti dodržiavania menšinových jazykových práv.

Posledná správa potvrdila dlhodobý trend, podľa ktorého narastá počet menšinových obcí, ktoré  v maximálnej miere dodržiavajú menšinové jazykové práva. Tieto zistenia vychádzajú zo samosprávami vyplnených dotazníkov, v ktorých obce odpovedali na okruhy otázok týkajúcich sa menšinových jazykových práv. Kým v predchádzajúcom období z celkového počtu 638 menšinových obcí bolo bez nedostatkov 58 (57 maďarských a 1 rusínska), v roku 2022 počet narástol na 114 ( 108 maďarských a 6 rusínskych obcí). Od roku 2012 sa postupne zvyšuje počet tzv. príkladných obcí, ktoré svoje zákonné povinnosti a možnosti v maximálnej miere aplikujú.

Zistené a konkretizované nedostatky sú väčšinou správne delikty, na základe ktorých sa môže začať správne konanie a udelenie finančnej pokuty. Na základe písomnej výzvy majú obce informáciu o spôsobe a termíne odstránenia nedostatkov zaslať do konca mája, pričom splnomocnenec vo svojom liste poskytol všetkým obciam základné informácie o poskytovanej odbornej a metodickej pomoci pri aplikácii menšinového zákona.