Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec Bukovszky poslal ďakovný list príkladným menšinovým obciam

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky v nadväznosti na  nedávno vládou prijatú Správu o stave používania jazykov národnostných menšín poslal prvýkrát ďakovný list primátorom a starostom tých miest a obcí, ktoré na základe dotazníkového zistenia v maximálnej miere dodržujú menšinové jazykové práva.

Pri príprave predmetnej správy sa vychádza z dotazníka, ktorý vypĺňajú samotné samosprávy. Otázky sa komplexne týkajú dodržiavania menšinového jazykového zákona. Posledná správa ukazuje, že kontinuálne rastie počet samospráv, v ktorých príslušníci národnostných menšín majú príkladne zabezpečené svoje jazykové práva.

Splnomocnenec Bukovszky sa preto rozhodol, že  94 maďarským a 5 rusínskym obciam pošle ďakovný list, v ktorom okrem iného vyjadruje presvedčenie, že kladný prístup samospráv napomáha k budovaniu otvorenej a tolerantnej spoločnosti, a taktiež k výraznému zlepšovaniu postavenia a úrovne aplikácie jazykových práv príslušníkov národnostnej menšiny na miestnej úrovni, ako aj na celom území Slovenskej republiky.

„Aj keď menšinový jazykový zákon bol prijatý v roku 1999 a v priebehu uplynulého obdobia prešiel niekoľkými novelami, stále sme ďaleko od ideálneho stavu. Sám som poslancom obecného zastupiteľstva, a preto mám pochopenie pre skutočnosti, že predstavitelia samospráv majú často iné priority, ale relatívne vysoký počet bezchybných obcí dokazuje, že keď je ochota a vôľa, tak sa dajú nastaviť procesy, ktoré môžu zaručiť vyšší štandard aplikácie menšinových práv. Osobne by som privítal, keby sme v budúcnosti mohli nie len obce, ale aj zástupcov súkromného sektoru oceniť aj v slávnostnejšej forme“, konštatoval Bukovszky.