Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Slovensko bude mať od januára nové menšinové obce

Výbor pre národnostné menšiny na svojom júnovom zasadnutí prerokoval niekoľko materiálov, ktoré sa dotýkajú každodenného života menšín. Hlavnými bodmi zasadnutia boli správy o Kultminore a RTVS, a taktiež návrh nového vládneho nariadenia, na základe ktorého sa rozširujú menšinové jazykové práva v 160 obciach.

Generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Branislav Panis informoval členov Výboru o činnosti národnostných múzeí. Poznamenal, že ich práca bola aj naďalej ovplyvnená pandemickou situáciou. Vo svojej správe uviedol, že došlo k obrovskému prepadu návštevnosti v múzeách, najmä v hradných a zámockých múzeách. Výrazný pokles návštevnosti má katastrofálny dopad aj na vlastné príjmy múzea, ktoré sú podstatným zdrojom financií na činnosť múzea.

Správu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín predniesla riaditeľka Alena Kotvanová. Konštatovala, že zmenou zákona sa im navýšili finančné prostriedky. To znamená, že suma finančných prostriedkov na podpornú činnosť Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  na rok 2022 sa skladá z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 7 802 000,00 Eur, nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2021 vo výške 933 158,89 Eur a vrátených finančných prostriedkov vo výške 916 742,69 Eur, čo spolu predstavuje 9 651 901,58 Eur. Taktiež poznamenala, že prišlo aj k zníženiu administratívnej záťaže, keďže od uchádzačov požadujú menej dokladov. Členovia Výboru sa vyjadrili kriticky o pomalom procese prípravy a vyplácania zmlúv na tohtoročné aktivity.

Attila Lovász riaditeľ sekcie národnostného vysielania predložil správu RTVS o národnostnom vysielaní a poukázal na 3 dôležité faktory, ktoré ovplyvnili menšinové vysielanie. Prvým z nich bola príprava a realizácia 1. fázy Koncepcie národnostného vysielania z roku 2020. Prvá fáza Koncepcie predpokladala v televíznom vysielaní zdvojnásobenie vysielacieho času pre národnostné menšiny a v rozhlasovom prostredí vybudovanie samostatného plnohodnotného spravodajského webu v maďarskom jazyku aj s jeho následným spustením. Druhým dôležitým faktorom pre fungovanie národnostného vysielania bola udalosť, na ktorú spolupracovníci a zamestnanci nemali dosah, a to karanténna situácia, ktorá ich prácu výrazne skomplikovala. Treťou dôležitou udalosťou bol RTVS objednaný samostatný reprezentatívny prieskum Rádia Patria, ktorý preukázal, že Patria je naďalej dominantným hráčom na národnostnom mediálnom trhu. Členovia Výboru namietali najmä skutočnosť, že menšinové vysielanie sa presunulo do ranného vysielania. Lovász zdôraznil, že napriek posunu sa podiel sledovanosti zvýšil o 12 %, ale aj tak očakáva, že po “vyčistení“ Dvojky, sa menšinové vysielanie presunie do popoludňajších hodín.

Predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky pripravil a členom Výboru predstavil návrh nariadenia vlády, ktorý obsahuje zoznam obcí a ich častí, v ktorých menšiny prekračujú 15%. Bukovszky uviedol, že návrh pripravovali odborné pracovné skupiny zložené z akademikov, historikov a jazykovedcov ovládajúcich jazyky príslušných národnostných menšín (rusínsky, rómsky, maďarský a nemecký jazyk). Pri príprave boli zohľadnené označenia obcí a častí obcí navrhnuté pracovnou skupinou, ale aj jazykové a spoločenské hľadiská. Dotknuté obce boli taktiež oslovené prostredníctvom dotazníkového zisťovania. Na základe návrhu sa menšinové jazykové práva rozšíria hlavne na severovýchode Slovenska, kde pribudnú hlavne rusínske obce a mesto Svidník, ale aj jedna obec s nemeckou menšinou. Ďalšou národnosťou, ktorá si rozšíri svoje jazykové práva je rómska menšina. Celkovo do zoznamu pribudne 160 nových menšinových obcí. Okrem nových obcí sa nariadenie vlády rozširuje aj o častí obcí. Celkovo bude nariadenie obsahovať viac ako 300 častí obcí. Návrh nariadenia vlády bude predložený na rokovanie vlády do konca júla, s účinnosťou od 1. januára 2023.

Na 45. zasadnutí Výboru sa zúčastnili okrem členov Výboru aj zástupcovia vietnamskej komunity na Slovensku.