Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Rokovanie s ministrom dopravy Jozefom Rážom

Od roku 2022 je na základe poslednej novelizácie zákona o používaní jazykov národnostných menšín, uvádzanie všetkých nápisov v jazykoch národnostných menšín na dopravných značkách výslovne povolené. Napriek tomu technický predpis vydaný ministerstvom začiatkom minulého roka túto možnosť znemožnil tým, že uvádzanie najčastejších nápisov v jazykoch národnostných menšín protizákonne zakázal. Nový technický predpis týmto hrubo zasiahol aj do doterajšej praxe, pretože tieto nápisy už od vydania novej vyhlášky o dopravnom značení v roku 2018 boli v obciach s národnostným obyvateľstvom hojne uvádzané a v zmysle nového technického predpisu by mali byť v budúcnosti odstránené. Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny Ákos Horony pánovi ministrovi vyjadril presvedčenie, že takýto vývoj v oblasti zabezpečenia menšinových práv je neprípustný, keďže jednoznačné posilnenie práv zákonodarcom vďaka nesprávnemu prístupu niektorých úradníkov vedie nakoniec k zúženiu jazykových práv v praxi. 

Okrem tejto zásadnej problematiky upriamil pozornosť pána ministra aj na to, že na cestách prvej triedy, zákonnú možnosť uvádzania cieľov v jazykoch národnostných menšín na smerových dopravných značkách Slovenská správa ciest v praxi nevyužíva a ani neumožňuje.

Splnomocnenec informoval pána ministra aj o tom, že k pripravovanej vyhláške o osobnej verejnej doprave sme podali zásadnú pripomienku, aby aj používanie jazykov národnostných menšín bolo patrične ošetrené.

Minister Ráž sa k spomínaným témam postavil veľmi otvorene a sa zhodli, že každý kto tu platí dane má právo na to, aby mal svoje práva zabezpečené aj v praxi. Minister prisľúbil, že okrem spomínaných tém pomôže aj pri obnovení hlásenia názvov staníc v maďarčine vo vlakoch nového dopravcu Leo Expres na žitnoostrovskej trati.