Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Prijatie rektora

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny László A. Nagy prijal Jánosa Tótha, rektora Univerzity Jánosa Selyeho, s ktorým rokoval o návrhu ministerstva školstva preklasifikovať Univerzitu Jánosa Selyeho na vysokú školu.