Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Predseda Matice slovenskej navštívil úrad splnomocnenca

Na základe požiadania prijal vo štvrtok 20. septembra 2012 splnomocnenec László A. Nagy predsedu Matice slovenskej Ing. Mariána Tkáča, PhD. Predseda Matice slovenskej odovzdal splnomocnencovi svoju nedávno vydanú publikáciu a oboznámil splnomocnenca so svojim doterajším pôsobením na čele tejto historickej inštitúcie ako aj so súčasnými aktivitami a pripravovanými projektmi. László A. Nagy informoval o súčasnom postavení úradu splnomocnenca, svojich právomociach i prístupe k otázkam práv príslušníkov národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky. Osobitná pozornosť sa na stretnutí venovala otázke zastúpenia národnostných menšín a Slovákov v miestnych samosprávach na národnostne zmiešanom území.