Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Pozvánka na zasadnutie Výboru pre NM

Návrh programu 48. zasadnutia

Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva,

národnostné menšiny a rodovú rovnosť

 

6. marca 2023 (pondelok) o 10.30 h, Hotel Bôrik, Bratislava

 

Zasadnutia Výboru sú verejné. Váš záujem nahláste na mailovú adresu zoltan.kovacs@vlada.gov.sk do 2.marca 15:00

Otvorenie

  1. Návrh programu
  2. Kontrola plnenia uznesení 

 

  1. Informácia zo 41. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

(predkladá podpredseda výboru)

 

  1. Informácia o schválení Správy o stave používania jazykov národnostných menšín na území SR za obdobie rokov 2021 – 2022 uznesením vlády SR č. 830/2022

(predkladá predseda výboru)

 

  1. Informácia o schválení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 35/2023, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej    15 % obyvateľstva

(predkladá predseda výboru)

 

  1. Informácia o príprave Hodnotiacej správy Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny o podpore kultúr národnostných menšín, o stave národnostného školstva a o používaní jazykov národnostných menšín za obdobie rokov 2021 – 2022

(predkladá predseda výboru)

 

  1. Informácia o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

(predkladá riaditeľka fondu)

 

  1. Správa o aktuálnom stave národnostného vysielania RTVS

(predkladá riaditeľ sekcie národnostného vysielania RTVS)

 

  1. Správa o priebehu a výsledkoch piateho kola monitorovania implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike

(predkladá Odbor ľudských práv Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)

 

  1. Rôzne

 

Záver