Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Pozvánka na zasadnutie Výboru pre NM-september

Návrh programu 50. zasadnutia

Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva,

národnostné menšiny a rodovú rovnosť

20. septembra 2023 (streda) o 10.30 h, Hotel Bôrik, Bratislava

                                              

Zasadnutie je pre verejnosť prístupné. Vašu účasť nahláste na mailovú adresu: zoltan.kovacs@vlada.gov.sk do 18.9.2023,12.00.

Otvorenie

  1. Návrh programu
  2. Kontrola plnenia uznesení 

 

  1. Informácia o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

(predkladá riaditeľka fondu)

 

  1. Informácia o novele zák. č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 (predkladá Ministerstvo kultúry SR)

 

  1. Návrh zmeny Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

(predkladá predseda výboru)

 

  1. Informácia o plnení záväzkov vyplývajúcich z Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín a odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy

(predkladá  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR)

 

  1. Informácia o plnení záväzkov vyplývajúcich z Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov a odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy (predkladá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR)

 

  1. Informácia o príprave  Hodnotiacej správy Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny o podpore kultúr národnostných menšín, o stave národnostného školstva a o používaní jazykov národnostných menšín za obdobie rokov 2021 – 2022

(predkladá predseda výboru)

 

  1. Rôzne