Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Pozvánka na zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny

Návrh programu spojeného 46. a 47. zasadnutia

Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva,

národnostné menšiny a rodovú rovnosť

 

7. decembra 2022 (streda) o 10.30 h, Hotel Bôrik, Bratislava

Zasadnutia Výboru sú verejné. Záujem oznámte na mailovú adresu zoltan.kovacs@vlada.gov.sk do 5.12.2022, 14:00.

Otvorenie

 1. Návrh programu
 2. Kontrola plnenia uznesení Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
   
 3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej    15 % obyvateľstva
  (predkladá predseda výboru)
   
 4. Informácia o aktuálnom stave národnostného školstva
  (predkladá generálny riaditeľ sekcie národnostného školstva a celoživotného vzdelávania MŠVVŠ SR)
   
 5. Informácia o aktuálnom stave používania jazykov národnostných menšín
  (predkladá predseda výboru)
   
 6. Informácia o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
  (predkladá riaditeľka fondu)
   
 7. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2021 – 2025

(predkladá predseda výboru)

     8.Správa o stave a používaní jazykov národnostných menšín za obdobie rokov 2021 – 2022

(predkladá predseda výboru)

    9.Plán činnosti Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na rok 2023

(predkladá predseda výboru)

     10.Rôzne

Záver