Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Pozvánka na Follow-up seminár

Základné informácie: Slovenská republika ratifikovala Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín (FCNM) 14. septembra 1995 a uplatňuje ho na nasledujúce národnostné menšiny: Bulharov, Chorvátov, Čechov, Nemcov, Maďarov, Židov, Moravanov, Poliakov, Rómov, Rusov, Rusínov, Srbov a Ukrajincov. Vietnamská menšina bola uznaná za 14. národnostnú menšinu 7. júna 2023.

Zmluvné štáty Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín (FCNM), vrátane Slovenskej republiky, sa zaviazali podporovať úplnú a efektívnu rovnosť osôb patriacich k národnostným menšinám vo všetkých oblastiach hospodárskeho, sociálneho, politického a kultúrneho života, spoločne s podmienkami, ktoré im umožnia prejaviť, zachovať a rozvíjať svoju kultúru a identitu. V rámci monitorovacieho procesu FCNM sa hodnotí, ako zmluvné strany implementujú odporúčania na zlepšenie ochrany národnostných menšín. Každý monitorovací cyklus pozostáva z predloženia správy zmluvným štátom, monitorovacej práce Poradného výboru a prijatia uznesenia Výborom ministrov. V nadväznosti na dialóg s Radou Európy o menšinových otázkach, príslušný zmluvný štát zvyčajne zorganizuje podujatie s cieľom riešiť výsledky monitorovania piateho cyklu. Poradný výbor pre Rámcový dohovor (ACFC) chápe monitorovanie Rámcového dohovoru ako proces s otvoreným koncom, kde každý monitorovací cyklus nadväzuje na predchádzajúci. Následné stretnutia tvoria preto neoddeliteľnú súčasť monitorovacích cyklov.

Follow-up semináre poskytujú platformu pre dialóg medzi Poradným výborom a množstvom zainteresovaných strán v dotknutom zmluvnom štáte. Sú príležitosťou pre Poradný výbor, aby v prípade potreby objasnil svoje stanovisko a pre štátne orgány, aby informovali o pokroku, ktorý sa už dosiahol pri implementácii odporúčaní alebo plánovaných opatrení. Follow-up semináre pomáhajú prostredníctvom dialógu so zástupcami národnostných menšín identifikovať najefektívnejšie spôsoby praktického uplatňovania týchto odporúčaní a zároveň poskytujú Poradnému výboru možnosť podeliť sa o osvedčené postupy zo svojej monitorovacej činnosti. Napokon, follow-up semináre môžu slúžiť aj na zvýšenie informovanosti o zásadách a ustanoveniach Rámcového dohovoru a fungovaní jeho monitorovacieho mechanizmu.

V rámci tohto dialógu sa 28. júna 2023 v Bratislave uskutoční Follow-up seminár k implementácii FCNM - organizovaný Úradom vlády SR / Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Na podujatí budú experti Poradného výboru pre Rámcový dohovor, Sekretariát Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín, štátne orgány, zástupcovia národnostných menšín a odborníci z akademickej obce diskutovať o odporúčaniach prijatých Poradným výborom vo svojom 5. Stanovisku k Slovenskej republike .

PROGRAM

09:00 – 09:20    ÚVODNÉ SLOVO, PREZENTÁCIA CIEĽOV FOLLOW-UP SEMINÁRA

Ingrid Brocková (tbc.), štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Alexandra Castro and Mikko Puumalainen, členovia Poradného výboru, zvolení za Portugalsko a Fínsko: účel a úlohy Follow-up seminára, prezentácia piateho stanoviska k Slovenskej republike (max.10´)

09:20 – 10:10    ÚVODNÝ PANEL: HLAVNÝ VÝVOJ NÁRODNOSTNEJ POLITIKY SLOVENSKA, ÚVOD K RÁMCOVÉMU DOHOVORU NA OCHRANU NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN A PROCESU MONITOROVANIA JEHO IMPLEMENTÁCIE / ZHRNUTIE 5. MONITOROVACIEHO KOLA

Moderátor:        Zoltán Kovács, vedúci sekretariátu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Panelisti (diskusia):

Lászlo Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny: hlavný vývoj v oblasti slovenskej národnostnej legislatívy a politiky

Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity: hlavné zmeny v národnej stratégii začleňovania Rómov na Slovensku

Tomáš Hrustič, člen Poradného výboru, zvolený za Slovenskú republiku: prezentácia Rámcového dohovoru a jeho monitorovacieho mechanizmu a úlohy národného člena

Alexandra Castro and Mikko Puumalainen, členovia Poradného výboru, zvolení za Portugalsko a Fínsko: hlavné zistenia piateho stanoviska k Slovenskej republike a objasnenie stanoviska štátnych orgánov

Otázky a odpovede: Účastníci môžu klásť stručné a konkrétne otázky alebo požadovať objasnenie Rámcového dohovoru, jeho rozsahu uplatňovania alebo jeho monitorovacieho postupu a zistení piateho cyklu monitorovania, ktoré nemusia byť pokryté tromi tematickými stretnutiami uvedenými nižšie.

5’ minútová prestávka

10:15 -11:30     1. TEMATICKÝ PANEL: KULTÚRA A JAZYK MENŠÍN

Kľúčové témy diskusie: kultúra a jazyk ako prvky identity menšín; práva osôb patriacich k národnostným menšinám vyplývajúce z výsledkov sčítania obyvateľstva; legislatívne a politické zmeny potrebné na podporu účinnej ochrany jazykov a kultúr menšín / spôsoby zabezpečenia riadneho financovania týchto aktivít

CM/ResCMN(2022)8: odporúčanie na okamžité opatrenie 2 a ďalšie odporúčania 10 a 15.

Pozri tiež Piaty posudok o Slovenskej republike odporúčania obsiahnuté v  ods. 112, 174, 186, 195, 196 a 238.

Moderátor:        Milan Ján Pilip, predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí, člen Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny zastupujúci rusínsku národnostnú menšinu

Panelisti:

(10’ max) • Mikko Puumalainen, člen Poradného výboru, zvolený za Fínsko, predkladá príslušné odporúčania. Okrem toho bude on a/alebo sekretariát poskytovať informácie o hlavných princípoch Rámcového dohovoru a niektorých príkladoch dobrej praxe v iných zmluvných štátoch, ktoré by mohli byť použité ako zdroje inšpirácie.

Diskusia:

Alena Kotvanová, riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Attila Lovász, riaditeľ sekcie národnostného vysielania, RTVS (verejnoprávne vysielanie)

Peter Medviď, člen výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny zastupujúci rusínsku národnostnú menšinu

Klára Orgovánová, riaditeľka Rómskeho inštitútu

Ákos Horony, člen Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku

Otázky a odpovede

Obedová prestávka formou bufetu (11:30 – 12:30)

12:30 – 13:45    2. TEMATICKÝ PANEL: VZDELÁVANIE NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN

Kľúčové témy na diskusiu: úlohy štátu, miestnych a regionálnych orgánov a občianskej spoločnosti v sektore vzdelávania; inkluzívne a kvalitné vzdelávanie rómskych detí a opatrenia na riešenie pretrvávajúcej segregácie v školách; legislatívne a politické opatrenia na posilnenie výučby menšinových jazykov na školách

CM/ResCMN(2022)8 odporúčania na okamžité opatrenie 3 a ďalšie odporúčania 11, 12 a 13

Pozri tiež Piaty posudok o Slovenskej republike odporúčania obsiahnuté v ods. 204, 224 a 239.

Moderátor:        Ábel Ravasz, bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a člen Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny zastupujúci maďarskú národnostnú menšinu

Panelisti:

(10’ max) • Alexandra Castro, členka Poradného výboru, zvolená za Portugalsko, predkladá príslušné odporúčania. Okrem toho ona a/alebo sekretariát poskytnú informácie o hlavných princípoch Rámcového dohovoru a niektorých príkladoch dobrej praxe v iných zmluvných štátoch, ktoré by mohli byť použité ako zdroje inšpirácie.

Diskusia:

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Attila Fodor, riaditeľ Comenius- pedagogický inštitút

Ľuba Králová, riaditeľka občianskeho združenia Kolysočka – Kolíska (vzdelávanie v rusínskom jazyku)

 

Otázky a odpovede

Prestávka (15 min)

14:00 – 15:15    3. TEMATICKÝ PANEL: EFEKTÍVNA ÚČASŤ NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN

Kľúčové témy na diskusiu: výzvy, vrátane politických, na posilnenie participácie osôb patriacich k národnostným menšinám; legislatívny a inštitucionálny rámec na zabezpečenie efektívnej účasti osôb patriacich k národnostným menšinám na rozhodovaní; používanie menšinových jazykov v miestnych samosprávach; siete rómskych starostov a miestnych orgánov o národnostných menšinách

CM/ResCMN(2022)8 ďalšie odporúčania 6 a 14..

Pozri tiež Piaty posudok o Slovenskej republike odporúčanie obsiahnuté v ods. 246.

Moderátor:        Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Panelisti:

(10’ max) • Mikko Puumalainen, člen Poradného výboru, zvolený za Fínsko, predkladá príslušné odporúčania. Okrem toho bude on a/alebo sekretariát poskytovať informácie o hlavných princípoch Rámcového dohovoru a niektorých príkladoch dobrej praxe v iných zmluvných štátoch, ktoré by mohli byť použité ako zdroje inšpirácie.

Diskusia:

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Róbert Dobrovodský, verejný ochranca práv

Béla Keszegh, primátor mesta Komárno a podpredseda Únie miest Slovenska

Štefan Vavrek, učiteľ,  poslanec BBSK

Otázky a odpovede

15:15 – 15:45   ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY A ZHRNUTIE VÝSLEDKOV DIALÓGU

Účastníci:

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny: hlavné trendy v slovenskej politike národnostných menšín

Alexandra Castro and Mikko Puumalainen, členovia Poradného výboru, zvolení za Portugalsko a Fínsko