Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Pokračujúca spolupráca so SOI

Splnomocnenec Horony prijal riaditeľku Slovenskej obchodnej inšpekcie Nadeždu Machútovú a dohodli sa, že budú pokračovať v spolupráci a vymieňať si informácie, ktoré sú pre uplatňovanie menšinových jazykových práv v oblasti ochrany spotrebiteľa nevyhnutné. V maloobchode v mnohých prípadoch stále chýbajú dvojjazyčné nápis a splnomocnenec sa snaží v tejto oblasti vynútiť zmeny.

Na stretnutí skonštatovali, že z objektívnych príčin za posledné obdobie nebola vzájomná komunikácia medzi ich úradmi ideálna, čo sa odzrkadlilo aj pri presadzovaní jazykových práv v maloobchodnej sfére. Taktiež potvrdili, že ich spoločným cieľom je napomáhať k pozitívnemu postoju obchodníkov k menšinovým jazykom a vytvárať dobré príklady pri uplatňovaní menšinových práv.