Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Na Slovensku budeme mať 763 menšinových obcí

Vláda na dnešnom zasadnutí schválila nový vykonávací predpis k menšinovému jazykovému zákonu. Nové naradenie vlády v zmysle výsledkov sčítania obyvateľstva v roku 2021 reaguje na novelizovaný zákon z roku 2011, ktorý zaviedol 15% hranicu pri aplikácii jazykových práv národnostných menšín.  Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky víta schválenie nového nariadenia vlády a pripomína, že nariadenie vlády viac odzrkadľuje jazykovú pestrosť Slovenska.

Nariadenie vlády obsahuje celkovo 763 miest a obcí, v ktorých príslušníci 5 národnostných menšín (maďarskej, nemeckej, rómskej, rusínskej a ukrajinskej) tvoria viac ako 15 % obyvateľstva. Príloha nariadenia sa rozširuje konkrétne o 125 nových obcí.

Pribudlo 88 rusínskych, 64 rómskych, 5 maďarských a 1 nemecká obec. (Súčet je väčší, lebo niektoré obce už boli v predchádzajúcom nariadení s inou národnosťou.) Až v 50 obciach žijú popri sebe dve národnostné menšiny. Schválené nariadenie vlády okrem zoznamu obcí obsahuje aj časti obcí v menšinových jazykoch, konkrétne ide o 347 častí obcí.

Príloha nariadenia, ktorá obsahuje zoznam obcí a častí obcí v jazykoch národnostných menšín bola vypracovaná v spolupráci so zainteresovanými, so Štatistickým úradom SR a Ministerstvom vnútra SR. Splnomocnenec Bukovszky na tento účel zriadil začiatkom minulého roka odbornú pracovnú skupinu zloženú z odborníkov na príslušný menšinový jazyk. Do tvorby prílohy nariadenia boli zapojené aj dotknuté obce a mestá, ktoré boli oslovené prostredníctvom dotazníkového zisťovania. Zoznam označení obcí a ich častí v jazykoch národnostných menšín vychádza zo vžitých a zaužívaných foriem miestnych názvov.

„Schválené nariadenie vlády prináša pre nové obce zákonné povinnosti a možnosti pre zachovanie jazykovej identity príslušníkov národnostných menšín. Je to pozitívny signál pre menšiny, keďže de jure i de facto sa vydaním nového nariadenia zavádza do praxe 15% hranica určená v roku 2011. Pre orgány verejnej správy bude povinnosťou, aby zabezpečili zákonné jazykové práva národnostných menšín, preto verím, že k potrebám menšín budú pristupovať aktívne. Pre menšiny to bude príležitosť, aby svoje práva v rámci zákona využívali v maximálnej miere. Úrad vlády, ako aj úrad splnomocnenca poskytnú novým obciam a orgánom verejnej správy odbornú a metodickú pomoc, aby čo najefektívnejšie vedeli nastaviť aplikačnú prax“, zdôraznil Bukovszky.

Nariadenie nadobúda platnosť od 1.marca 2023.