Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Menšiny žiadajú, aby Ministerstvo vnútra SR akceptovalo ich požiadavky pri tvorbe nového územnosprávneho členenia

Na májovom zasadnutí Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny (VNMES)  prerokoval celkovo 8 riadnych bodov a prijal 5 uznesení. Generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Branislav Panis predložil Správu  o činnosti národnostných múzeí za rok 2022. Informoval o aktuálnom stave menšinového múzejníctva. Poukázal na to, že činnosť jednotlivých múzeí, ako aj návštevnosť výstav a kultúrno-vzdelávacích podujatí v menšinových múzeách v roku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom vykazujú mierny nárast. Najviac návštevníkov navštívilo Múzeum holokaustu v Seredi a Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave. Panis informoval aj o investičných plánoch v rámci Plánu obnovy, ale poukázal na aktuálne finančné a organizačné problémy niektorých múzeí. Zo strany zástupcu srbskej národnostnej menšiny sa otvorila téma možného zriadenia samostatnej expozície o kultúre a histórii srbskej menšiny v rámci SNM. Predseda výboru László Bukovszky inicioval osobitné stretnutie so zástupcami srbskej, rómskej a českej menšiny, zástupcami SNM a Ministerstva kultúry SR na tému ďalšieho rozvoja národnostných múzeí.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informovalo o aktuálnom stave národnostného školstva s dôrazom na skutočnosť, že od roku 2022 sú v platnosti vzdelávacie štandardy pre vyučovanie bulharského, českého, chorvátskeho a poľského jazyka a literatúry a existuje finančný mechanizmus podpory výučby týchto jazykov.  MŠVVaŠ SR už druhý rok vyčlenilo finančné prostriedky na realizáciu výučby chorvátskeho, poľského, rusínskeho, rómskeho, ukrajinského, nemeckého a bulharského jazyka. Oprávnenými žiadateľmi sú  zriaďovatelia základných a stredných škôl s národnostnými triedami (školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny) alebo základné a stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským, ktoré majú záujem zaviesť výučbu jazyka národnostnej menšiny na svojej škole. Zástupca ministerstva pripomenul, že o uvedený projekt je malý záujem, a preto požiadal členov VNMES, aby túto možnosť propagovali.

Predseda VNMES László Bukovszky informoval o posledných aktivitách Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v oblasti jazykových práv. Okrem iného poznamenal, že v zmysle uznesenia vlády k jazykovej správe boli formou listu rozposlané výzvy na odstránenie nedostatkov v aplikačnej praxi orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom, obciam, ako aj nimi zriadeným právnickým osobám. Zároveň informoval členov VNMES o príprave novely zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín a navrhol členom výboru súčinnosť. V ostatných týždňoch vyvolala správa o pripravovanej reforme verejnej správy a územnosprávneho členenia Slovenskej republiky pomerne ostrú reakciu aj zo strany národnostných menšín. Na základe žiadosti zástupcov rusínskej menšiny bola táto téma prerokovaná v zmysle podkladov Ministerstva vnútra SR. Členovia výboru za rusínsku a maďarskú národnostnú menšinu vyjadrili svoje obavy z možných negatívnych dopadov na ich jazykové práva. Predseda výboru László Bukovszky zdôraznil, že pripravovaná reforma musí rešpektovať medzinárodné záväzky Slovenskej republiky na ochranu práv národnostných menšín (Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín, ako aj Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov). Výbor svojim uznesením zobral na vedomie Informáciu o plánovanej reforme verejnej správy a zároveň požiadal Ministerstvo vnútra SR, aby bol do prípravného procesu zapojený aj splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, a aby rezort vnútra akceptoval medzinárodné záväzky SR.