Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Menšiny žiadajú, aby boli zapojené do prípravy novely zákona o KultMinore

Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny na svojom 50. zasadnutí prerokoval v rámci programu celkovo 8 riadnych bodov a prijal 7 uznesení. Najväčšia diskusia prebehla pri informácii o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Členovia výboru sa kriticky vyjadrili k chodu inštitúcie a poukazovali na reálne problémy kvôli meškajúcim dotáciám. Riaditeľka Kultminoru pripustila, že fond nevie zabezpečiť menšinami požadované predvídateľné postupy, ale zdôraznila, že postupujú podľa platnej legislatívy, ktorú je potrebné zmeniť. Očakáva, že do plánovanej novelizácie zákona o Kultminore bude zapojený aj fond.

S danou témou súvisel aj ďalší bod programu, pri ktorom Ministerstvo kultúry SR predložilo informáciu o plánovanej novelizácii zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Štátny tajomník Matúš Bieščad informoval o minimalistickej verzii úpravy, ktorá by garantovala finančnú podporu pre vietnamskú menšinu, ale taktiež celkové navýšenie objemu finančných prostriedkov fondu o 500 tisíc eur. Zástupcovia menšín sa vyjadrili kriticky k plánovanej novele z obsahových, ako aj procesných dôvodov. Výbor preto požiadal MK SR, ako gestora zákona, zriadiť pracovnú komisiu na prípravu novely zákona o Kultminore s účasťou odborníkov nominovaných výborom.

Členovia výboru schválili zmenu Štatútu výboru, ktorá reaguje aj na júnové uznesenie vlády SR, ktorým bola vietnamská komunita uznaná za oficiálnu národnostnú menšinu. Vietnamskú menšinu bude vo výbore zastupovať jeden volený člen. Na návrh predsedu výboru Lászlóa Bukovszkeho sa počet mandátov za rusínsku menšinu zvýši o jedného člena, t. j. z pôvodných dvoch na tri. Táto zmena vyplýva z posledných dvoch výsledkov SODB. Zároveň sa zmenila periodicita prípravy Hodnotiacej správy výboru o národnostnej kultúre, národnostnom školstve a o používaní menšinových jazykov z dvoch na tri roky. Bukovszky očakáva, že v priebehu októbra prebehnú doplňujúce voľby do výboru a ďalšie zasadnutie v decembri sa bude konať už v zmysle novelizovaného štatútu.

Zástupca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informoval o príprave ďalšieho monitorovacieho cyklu Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín a Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov, a taktiež o plnení záväzkov vyplývajúcich zo spomínaných dokumentov a odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy.

Výbor prerokoval a zobral na vedomie informáciu o príprave Hodnotiacej správy Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za obdobie rokov 2021 – 2022. Hodnotiacu správu pripravujú zástupcovia národnostných menšín s cieľom ponúknuť pohľad na národnostnú kultúru, národnostné školstvo a používanie jazykov národnostných menším.

V rámci posledného bodu výbor zobral na vedomie informáciu o vzniku Rady pre národnostné múzeá Slovenského národného múzea, ktorá v júni mala ustanovujúce zasadnutie.

Závery zasadnutia [PDF - 523.81 kB]