Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Jazyková charta bližšie k užívateľom menšinových jazykov

„Nepoužívajte Váš jazyk len doma: Vezmite Chartu za slovo a využite všetky možnosti jeho používania aj mimo Vašich domovov. Stačí prehovoriť!“

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v spolupráci so Sekretariátom Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov Rady Európy v Štrasburgu pripravil príručky o jazykových právach pre našich občanov hovoriacich maďarsky, rómsky, rusínsky a ukrajinsky.

Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov je zmluva prijatá niektorými krajinami Rady Európy na ochranu historických regionálnych alebo menšinových jazykov Európy. Charta poskytuje štátom množstvo nástrojov ako ochraňovať a rozvíjať historické regionálne alebo menšinové jazyky. V mene Slovenskej republiky bola Charta podpísaná v roku 2001 a oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR bolo následne zverejnené v Zbierke zákonov. Charta má podľa Ústavy SR prednosť pred zákonmi.

Samotný dokument sa skladá z troch častí: všeobecných ustanovení,  cieľov a zásad, a tiež opatrení na podporu používania regionálnych alebo menšinových jazykov vo verejnom živote: vo vzdelávaní, v súdnictve, v správnych orgánoch a verejných službách, v médiách, v kultúre, v ekonomickom a sociálnom živote a v cezhraničnej spolupráci.

Charta menšinových jazykov sa v Slovenskej republike vzťahuje na jazyky: bulharčina, chorvátčina, čeština, nemčina, maďarčina, poľština, rómčina, rusínčina, ukrajinčina a v časti III. ruština a srbčina.

Jazykové príručky vznikli prioritne pre užívateľov uvedených menšinových jazykov a sú akýmsi sprievodcom ustanoveniami Charty, ktoré je Slovenská republika povinná dodržiavať vo vzťahu k jednotlivým menšinovým jazykom. Štát ani Charta samotná však nemôžu zaručiť ochranu menšinových jazykov. Zodpovednosť je aj na užívateľoch. Menšinové jazyky na Slovensku prežijú len vtedy, keď sa budú používať každý deň – a všade. Jedna vec je istá: jazyk, ktorým sa hovorí len doma za kuchynským stolom skôr či neskôr zanikne.

„Som nesmierne rád, že po polročnej intenzívnej práci a tiež za pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dnes máme k dispozícii uvedené príručky. Je to dobrá správa pre príslušníkov najväčších národnostných komunít na Slovensku. Verím, že táto popularizačná príručka prinesie na strane užívateľov menšinových jazykov, ako aj na strane orgánov verejnej správy očakávané efekty“ – vyzdvihol László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny. 

 

  • Maďarčina na Slovensku/Magyar nyelv Szlovákiában

https://rm.coe.int/language-guide-hungarian-in-slovakia/1680a571e9

  • Rómčina na Slovensku/Romani chib andi Slovakijakeri Republika

http://rm.coe.int/language-guide-romani-in-slovakia/1680a571ea

  • Rušínčina na Slovensku/Русиньскыйязык в Словацькійрепубліцї

https://rm.coe.int/language-guide-ruthenian-in-slovakia/1680a571eb

  • Ukrajinčina na Slovensku/Українськамова в Словаччині 

http://rm.coe.int/language-guide-ukrainian-in-slovakia/1680a571ec