Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Follow-up seminár o menšinových právach

V nadväznosti na vládou prijatú správu o výsledkoch monitorovania Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín usporiadal splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky v spolupráci s Radou Európy medzinárodný Follow-up seminár. Správa odzrkadľuje stav menšinovej politiky na Slovensku a prijatých opatrení na splnenie záväzkov  stanovených v Rámcovom dohovore.

Konferencia sa skladala zo štyroch panelov, ktoré mali za cieľ zmapovať odporúčania expertov Rady Európy a boli naformulované aj vládou v prijatom materiáli. Experti vo všeobecnosti poukázali na pretrvávajúce nedostatky  v oblasti riešenia práv príslušníkov národnostných menšín, ako integrálnej súčasti ľudských práv, preto úrad splnomocnenca pri príprave programu dbal na to, aby jednotlivé panely silne odzrkadľovali nedostatky pri presadzovaní práv menšín, a aby sa pri diskusii hľadali riešenia pre jednotlivé okruhy. V živých a niekedy aj ostrých diskusiách sa reflektovalo na pretrvávajúce problémy v KULTMINORE, na často neobmedzenú moc „byrokrata“, ktorý svojvoľne vykladá zákony, ako aj na úskalia pri presadzovaní práv na regionálnej a miestnej úrovni alebo na výzvy v menšinovom školstve.

Splnomocnenec Bukovszky vyzdvihol, že konferencia priniesla otvorený dialóg, ktorý je potrebný pri presadzovaní menšinových práv. „Myslím si, že postoj štátnej správy sa postupne mení a je otvorenejší k požiadavkám menšín, ale takéto stretnutia, kde sú zastúpené všetky strany aktérov, poukážu na to, že v menšinových právach alebo celkovo aj v demokratickej spoločnosti je veľmi ťažké dosiahnuť ideálny stav. Táto konferencia ukázala, že očakávania menšín sú legitímne a odôvodnené, len často vyžadujú individuálny prístup pre každú menšinu. Je to výzva pre štátnu správu a tiež pre mňa samotného“, poznamenal Bukovszky.