Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Do výboru bol zvolený chýbajúci náhradník za židovskú národnostnú menšinu

V piatok 15. júla 2022 sa v priestoroch Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny na Námestí 1. mája 18 v Bratislave za účasti notára uskutočnilo doplňujúce volebné zhromaždenie výboru, na ktorom zástupcovia národnostných organizácií zvolili náhradníka výboru za židovskú národnostnú menšinu. 

Na priebeh zhromaždenia dozerala volebná komisia, ktorej členmi boli zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR, Úradu vlády SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.

Za náhradníka člena výboru za židovskú národnostnú menšinu bol zvolený:
Juraj Weiss

Zvoleného kandidáta oficiálne vymenuje za náhradníka člena výboru splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny László Bukovszky.

Notárska zápisnica k voľbám [PDF - 423,15 kB]