Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Ako používať menšinový jazyk v úradnej komunikácii? Pomôže Vám aktualizované metodické usmernenie, aj v jazykoch menšín

Vláda SR ešte v roku 2017 uložila vedúcemu Úradu vlády SR a splnomocnencovi vlády SR pre národnostné menšiny vypracovať metodické usmernenie k zákonu o používaní jazykov národnostných menšín, ktoré napomôže efektívnej aplikácii menšinových jazykových práv. Aj napriek tomu, že menšinový jazykový zákon je účinný vyše dvadsať rokov, naďalej dochádzalo k ignorovaniu alebo nesprávnemu výkladu zákona, čo často paradoxne viedlo k obmedzovaniu jazykových práv menšín. Splnomocnenec vlády László Bukovszky považuje za nevyhnutné poukázať na to, že menšinový jazykový zákon má napomáhať zachovať a rozvíjať materinský jazyk príslušníkov národnostných menšín a garantovať ich používanie na rôznych úrovniach.   

Keďže legislatívne prostredie sa za ostatné roky vyvíjalo, vláda SR uložila uznesením k Správe o stave používania jazykov národnostných menšín na území SR za obdobie rokov 2021 – 2022 splnomocnencovi aktualizovať spomínané metodické usmernenie.

Cieľom metodického usmernenia je poskytnúť súhrnné informácie a metodické odporúčania spojené s používaním jazykov národnostných menšín v prvom rade pre občanov, miestne orgány štátnej správy a orgány územnej samosprávy.

Aktualizované metodické usmernenie je odteraz na stránke splnomocnenca dostupné aj v menšinových jazykoch, a to v maďarskom, rómskom, ukrajinskom a nemeckom jazyku.

https://narodnostnemensiny.vlada.gov.sk/legislativa-metodicka-a-odborna-pomoc/metodicka-a-odborna-pomoc/metodicke-usmernenie-k-zakonu/