Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

7. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny László A. Nagy sa dňa 17. októbra 2012 zúčastnil zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktoré sa konalo na pôde Úradu vlády Slovenskej republiky. Na zasadnutí rady okrem iného podpredseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Pavel Traubner informoval prítomných o záveroch V. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a predložil rade na schválenie návrh uznesenia pochádzajúci od členov výboru. Návrh uznesenia, v ktorom rada odsudzuje niektoré výroky poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu, bol radou jednohlasne schválený. Rada ďalej schválila štatút Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, dodatky k štatútom niektorých výborov, ako aj uznesenie vzťahujúce sa na kontrolu činnosti Slovenského národného strediska pre ľudské práva.