Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Označenie obcí

Novela zákona o používaní jazykov národnostných menšín účinná od 1. júla 2011, zrušila zákon č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín (tzv. tabuľový zákon), ktorý obsahoval zoznam označení obcí v jazykoch národnostných menšín. Používanie označení obcí v jazykoch národnostných menšín upravuje od 1. júla 2011 zákon o používaní jazykov menšín a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva. Toto nariadenie bolo doplnené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 534/2011 Z. z. o označenia obcí v jazykoch národnostných menšín. Novela nadobudla účinnosť 01.01.2012.“