Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Ukrajinská národnostná menšina

Za priamych predchodcov dnešných východoslovenských Ukrajincov sa považujú Bieli Chorváti, ktorí do týchto končín prenikli z podneprovských oblastí v 7. až 8. storočí. Toto územie bolo spustošené Tatármi, následkom čoho sa začína intenzívne osídľovanie severozápadných Karpát, kde už dochádza ku stabilne sformovaným ruským, t. j.  staroukrajinským etnickým obyvateľstvom. Ukončenie osídľovania severovýchodného Slovenska sa datuje do 15. – 16. storočia, kedy došlo k ďalšej vlne osídľovania. Oficiálny status národnostnej menšiny dostali Ukrajinci po 2. svetovej vojne v Československu, čím dostali priestor na prezentovanie svojej kultúry.

V súčasnosti v oblasti kultúry ukrajinskej národnostnej menšiny pôsobí niekoľko organizácii, ktoré výrazne prispievajú k rozvoju a zachovaniu ukrajinskej kultúry na Slovensku. V oblasti dokumentácie základných etáp kultúrno-historického, politického a sociálneho vývoja tohto obyvateľstva od najstarších čias po súčasnosť pôsobí Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Na profesionálnej úrovni sa prezentácii ukrajinskej kultúry venuje Divadlo A. Duchnoviča, ktoré pripravuje a prezentuje inscenácie aj v ukrajinskom jazyku a profesionálne teleso Poddukliansky umelecký ľudový súbor PUĽS, ktorý sa zameriava na javiskové stvárnenie vokálno­-hudobného a tanečného bohatstva Rusínov-Ukrajincov Slovenska, ale tiež na folklór ostatných regiónov Slovenska a vo svojom repertoári má aj tance okolitých krajín. Občianskymi združeniami, ktoré každoročne organizujú festivaly, divadelné a tanečné predstavenia, letné školy, literárno-hudobné večery sú Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky, Zväz skautov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku, Hudobno-dramatický súbor Tarasa Ševčenka, Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku, Karpaty Košice a pod.