Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Rómska národnostná menšina

Pravlasťou Rómov je indický subkontinent. Predkovia dnešných Rómov Indiu opúšťali v priebehu 9. a 10. storočia, kde žili kočovným spôsobom. Živili sa kováčstvom, spracúvaním kože, hliny, dreva a prútia, chovom a predajom koní alebo ostatných zabávali hudbou a tancom. Migračné vlny mohli súvisieť s potrebou hľadať ďalších záujemcov o ich výrobky a služby, podnetom mohlo byť i hľadanie lepšieho živobytia v oblastiach, ktoré majú priaznivejšie klimatické podmienky. Najstaršie známe správy o pobyte Rómov na Slovensku sú z 2. polovice 14. storočia.

V začiatkoch 90-tych rokov vznikali rómske kultúrne zväzy, záujmové združenia, neziskové organizácie, folklórne súbory, periodiká, otvoril sa aj mediálny priestor vo verejnoprávnych médiách, v RTVS. Jedným z prvých výsledkov etno-emancipačných aktivít bol vznik profesionálneho Divadla Romathan v Košiciach. Ďalšie organizácie zaoberajúce sa rómskou národnostnou menšinou sú Slovenské národné múzeum − Múzeum kultúry Rómov na Slovensku Martin, Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove, Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote. Kultúrne organizácie a zväzy sa najviac zaujímajú o uchovávanie a rozvoj hudobných a hudobno-tanečných tradícií. Každoročne sa koná niekoľko prehliadok a festivalov, ktoré sú pozitívne vnímané nie len Rómami ale aj majoritným obyvateľstvom. Na Slovensku pôsobia aj mimovládne organizácie ako napríklad Centrum sociálnej pomoci mladým CESPOM, In Minorita, Kultúrno-výchovné občianske združenie Lačho drom, Kultúrne Združenie Rómov na Slovensku, OZ Nová cesta, Quo Vadis – občianske združenie a mnoho ďalších.

V súčasnosti sa rómsky jazyk používa v troch periodikách, v ktorých sa väčšia časť textov publikuje v slovenskom jazyku. Sú to detský časopis Ľuľudi, Romano nevo ľil, Mišusori (Myšulienka). Rómsky jazyk sa šíri aj pomocou Rómskeho magazínu – So vakeres?, rozhlasovej relácii Rómske slovo či Rómskeho mediálneho centra.

Na úrovni predprimárneho a primárneho vzdelávania pre žiakov z rómskych komunít poskytuje vzdelávanie len Súkromná spojená škola v Kremnici a Súkromná ZŠ v Košiciach. V súčasnosti neexistuje žiadna škola, resp. školské zariadenie s vyučovacím jazykom rómskym. Do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky je zaradená jediná škola s vyučovaním rómskeho jazyka, Súkromné gymnázium v Kremnici. Vzdelávanie na verejných vysokých školách je zabezpečované Ústavom romologických štúdií v Nitre, Ústavom rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove, Ústavom Z. J. Mallu v Košiciach. Dôležité je aj Európske centrum výskumu aktivít rómskej národnostnej menšiny – vedecko-výskumné pracovisko Košice – zaoberajúce sa implementáciou rómskeho jazyka.

Na území Slovenskej republiky sa nachádzajú tzv. etnické školy, na ktorých sú vzdelávaní výlučne rómski žiaci. Ich cieľom však v zásade nie je rozvíjať rómske národnostné školstvo. Typickým príkladom je základná škola v Jarovniciach, resp. iné základné školy najmä v Prešovskom kraji.